Statut Muzeum

STATUT

Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.1. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, zwane dalej "Muzeum", jest samorządową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz. U. z 1997r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm. 1)), zwanej dalej "ustawą o muzeach";

2) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej "ustawą";

3) niniejszego Statutu.

2. Muzeum może używać skróconej nazwy w brzmieniu "MPŚ".

§ 2.1. Siedzibą Muzeum jest Słupsk.

2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego, a także zagranica.

§ 3.1. Muzeum wpisane jest do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Województwo Pomorskie, zwane dalej "Województwem" pod numerem RIK woj. pom. 2/99 i posiada osobowość prawną.

2. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Czytaj więcej StatutOpublikował: Piotr Batruch
Publikacja dnia: 03.09.2012
Podpisał: Piotr Batruch
Dokument z dnia: 03.09.2012
Dokument oglądany razy: 4 541