Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek-Wtorek: nieczynne
Środa-Niedziela: 10:00 - 16:00


Aktualności

30 kwietnia oraz 1 maja 2018 r. muzeum będzie nieczynne.

Wszystkich, którzy spędzają majówkę nad morzem,
zapraszamy do odwiedzania nas od 2 do 6 maja 2018 r.
od godz. 10:00 do godz. 16:00.

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
zaprasza na najnowszą wystawę czasową
Wystawa pokonkursowa prac laureatów
X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego i Fotograficznego
"Witkacy i ja"

Wystawa prezentowana jest w Herbaciarni w Spichlerzu Richtera w terminie 26.03.2018.-26.04.2018.

Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi 25.04.2018. o godz. 12:00.

Organizatorami wystaw są Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku oraz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

WięcejCzasowa wystawa pokonkursowa prac laureatów X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego i...

 

W 2018 roku Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku organizuje XVII Konkurs Sztuki i Rękodzieła.
Pierwszy konkurs słupskie muzeum ogłosiło w 1976 roku. W 2013 roku, po kilkuletniej przerwie,
powrócono do organizacji konkursu w cyklu 5-letnim. Konkurs jest przeglądem dorobku twórców ludowych, rękodzielników i plastyków nieprofesjonalnych ziemi słupskiej.

Wszystkich chętnych, tworzących w domowym zaciszu, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
Warto zaprezentować własne osiągnięcia i zaistnieć w gronie twórców naszego regionu.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który wraz z kartą zgłoszeniową można pobrać tutaj:

WięcejXVII KONKURS SZTUKI I RĘKODZIEŁA - SŁUPSK 2018


REGULAMIN XVII KONKURSU SZTUKI I RĘKODZIEŁA

SŁUPSK 2018

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ogłasza XVII Konkurs Sztuki i Rękodzieła - Słupsk 2018

1. Konkurs jest otwarty, obejmuje wszystkich twórców nieprofesjonalnych i wytwórców rękodzieła artystycznego z terenu Pomorza Środkowego w tym młodzież od 16 roku życia

2. Celem konkursu jest:
a) dokonanie przeglądu twórczości ludowej, rękodzieła artystycznego i plastyki amatorskiej Pomorza Środkowego
b) stworzenie twórcom możliwości prezentacji swoich dzieł
c) pozyskanie oryginalnych, wartościowych prac o wysokich walorach artystycznych i etnograficznych do zbiorów muzealnych
d) wyłonienie nowych twórców ludowych, wytwórców rękodzieła i plastyków amatorów oraz uaktywnienie już działających

3. Przedmiotem konkursu są następujące dziedziny sztuki ludowej, rękodzieła artystycznego i plastyki amatorskiej mieszkańców wsi i miast Pomorza Środkowego:
a) rzeźba i płaskorzeźba
b) malarstwo na szkle i płótnie
c) hafty tradycyjne: na obrusach, serwetach, bieżnikach, chustach; czepce – złotnice; wyszywane obrazki własnej kompozycji
d) plecionkarstwo
e) kowalstwo artystyczne
f) ceramika
g) przedmioty z rogu
h) papieroplastyka
i) instrumenty ludowe własnego wyrobu
j) wytwory rękodzieła artystycznego uwzględniając specyfikę regionu np. wyroby z bursztynu
k) tkactwo
l) inne formy rękodzielnicze takie jak: batik, haft koralikowy, sutasz

4. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą w terminie do 30 września 2018 roku na adres: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk, z dopiskiem XVII Konkurs Sztuki i Rękodzieła. Prace należy dostarczyć na własny koszt na adres organizatora. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności.
a) każdy uczestnik konkursu może przedstawić do oceny nie mniej niż 3 prace i nie więcej niż 5 prac. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagradzana w żadnym innym konkursie
b) prace powinny być przygotowane do ekspozycji i opisane: imię i nazwisko, rok powstania, tytuł, technika wykonania, wartość

5. Zgłoszenie do udziału należy dokonać na formularzu – karcie uczestnika załączonym do niniejszego regulaminu.

6. Nadesłanie zgłoszenia do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu w całości.

7. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym regulaminie skutkuje niedopuszczeniem do udziału w konkursie.

8. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie prace konkursowe, których wykorzystanie przez organizatora zgodnie z niniejszym regulaminem jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych oraz praw osobistych. uczestnik konkursu oświadcza i zapewnia, iż:
a) przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do zgłaszanej pracy konkursowej, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać i korzystać,
b) przysługujące mu autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do pracy konkursowej nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich lub pokrewnych,
c) w przypadku prac konkursowych zawierających fotografie, uczestnik uzyskał zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób, których wizerunek został utrwalony na tych fotografiach.

9. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na eksponowanie jego pracy konkursowej na wystawie pokonkursowej w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsk wraz jego imieniem i nazwiskiem.

10. Zgłoszonych do konkursu prac nie można wycofać z wystawy przed jej zakończeniem.

11. Prace zostaną przedłożone 3 osobowemu jury konkursowemu, które powoła organizator z grona specjalistów i znawców sztuki, rękodzieła i plastyki amatorskiej. Jury dokona oceny prac, zakwalifikuje je na wystawę pokonkursową, wytypuje je do nagród i wyróżnień biorąc pod uwagę ich poziom artystyczny, zgodność z tradycją sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego. Decyzja jury nie podlega odwołaniu.

12. Jury przyznaje nagrody w następujących kategoriach:

Rzeźba i płaskorzeźba
3 główne nagrody
1 wyróżnienie

Malarstwo na szkle i płótnie
3 główne nagrody
1 wyróżnienie

Hafty tradycyjne
3 główne nagrody
1 wyróżnienie

Plecionkarstwo
1 główna nagroda
1 wyróżnienie

Kowalstwo artystyczne
1 główna nagroda
1 wyróżnienie

Ceramika
1 główna nagroda
1 wyróżnienie

Przedmioty z rogu
1 główna nagroda
1 wyróżnienie

Papieroplastyka
1 główna nagroda
1 wyróżnienie

Instrumenty ludowe własnego wyrobu
1 główna nagroda
1 wyróżnienie

Wytwory rękodzieła artystycznego uwzględniając specyfikę regionu np. wyroby z bursztynu
1 główna nagroda
1 wyróżnienie

Tkactwo
1 główna nagroda
1 wyróżnienie

Inne formy rękodzielnicze
2 główne nagrody
1 wyróżnienie

a) przewiduje się nagrody finansowe i rzeczowe
b) jury ma prawo do przesunięć nagród bądź wyróżnień między kategoriami
c) wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w Konkursie

13. Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku od grudnia 2018 do marca 2019 r.

14. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej. Każdy uczestnik o dokładnym terminie zostanie powiadomiony stosownym zaproszeniem.

15. Za zgodą autorów wybrane prace mogą być zakupione do zbiorów muzealnych, dlatego też organizatorzy proszą o podawanie wartości przedstawianych prac

16. Prace, które nie będą prezentowane na wystawie można odbierać w następnych dniach po ogłoszeniu wyników konkursu.

17. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn organizacyjnych, technicznych i prawnych, w szczególności zmiany mogą dotyczyć zmiany terminów konkursu lub dostosowania regulaminu do zmian prawnych.

Wszelkich informacji w sprawie Konkursu udziela
mgr Dominika Gonciarz
Komisarz XVII Konkursu Sztuki i Rękodzieła
tel.: 059 842 40 81 wew. 309


Kilka dodatkowych informacji poza regulaminem:

1. Puste karty zgłoszeniowe można pobrać w Młynie Zamkowym lub Zamku Książąt Pomorskich. Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć jednocześnie z pracami.
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu prace w kilku wskazanych wyżej dziedzinach, w każdej przedstawiając od 3 do 5 prac.
3. Na wystawie pokonkursowej zaprezentowane zostaną prace zwycięskie oraz wybrane prace każdego z uczestników konkursu. Po wystawie prace zostaną zwrócone autorom.
4. Czas trwania wystawy zostanie podany w terminie poźniejszym m.in. na stronie internetowej muzeum.

 

Wystawa czasowa "Utkane z wody. Tkanina artystyczna w zbiorach muzeów Polski północnej" jest na półmetku.
Zapraszamy na zajęcia edukacyjne przygotowane specjalnie pod jej kątem. Szczegóły poniżej.

WięcejZajęcia edukacyjne do wystawy czasowej

kliknij, aby powiększyć

Wystawę plenerową „Nazywano ich Słowińcami, czyli przywracanie pamięci”, przygotowaną przez Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, a w ubiegłym roku prezentowaną w Gdańsku, potem w Gdyni i Łebie, zobaczyć teraz można w Warszawie przy gmachu Biblioteki Głównej SGH.

Jest to wystawa poświęcona Słowińcom, ludności stanowiącej w XIX wieku „ostatki Słowian na południowym brzegu Bałtyckiego Morza”, a powstałej, jako pewna szczególna kategoria Kaszubów, w procesie interakcji społecznych zachodzących na terenie szeroko pojętego Pomorza. Wystawa ma być przyczynkiem do publicznej refleksji nad regionalną pamięcią i tożsamością, do wspólnego namysłu nad trudną historią „małych ojczyzn”. Składa się z 22 plansz z fotografiami będącymi dokumentacją codziennego życia Słowińców, pracy, uroczystości wiejskich, wydarzeń rodzinnych, edukacji i zabawy dzieci, a także budownictwa słowińskiego, czyli chałup, budynków gospodarczych, pieców i piwnic, które teraz, w części zachowane w miejscu pierwotnej lokalizacji, w części przenoszone na stare siedliszcza, tworzą Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Wystawa w końcowej części uwzględnia również kadry z ekspozycji muzealnych ożywianych w okresie letnim prezentacją zajęć, jakie niegdyś wykonywali Słowińcy. Wystawa zostanie na terenie SGH w Warszawie na pewno do końca marca.

W Warszawie wystawa jest już od grudnia 2017 roku. Wtedy to dzięki staraniom Oddziału Warszawskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego, trafiła w mury Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie przyczynić się mogła do potrzebnej wciąż refleksji nad regionalną pamięcią i tożsamością, zarówno wśród młodych ludzi, będących studentami Uczelni, jak i wśród pracowników czy odwiedzających Uczelnię gości.

Mamy nadzieję, że pozostając w progach tak zacnej Uczelni jaką jest SGH, będzie zachęcać zatrzymujących się przy niej studentów, pracowników Uczelni czy mieszkańców Warszawy do wspólnego namysłu nad trudną historią regionów i społeczeństw.

WięcejWystawa plenerowa „Nazywano ich Słowińcami, czyli przywracanie pamięci”

WięcejWystawa plenerowa „Nazywano ich Słowińcami, czyli przywracanie pamięci”

Organizatorzy X Konkursu Plastycznego „Niekontrolowany Obszar Wrażliwości”
serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy, która jest pokłosiem konkursu.
Uroczystość odbędzie się 24 lutego 2018 r. o godz. 12:00 w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku.
Wystawa prezentowana będzie w Młynie Zamkowym oraz w restauracji Anna de Croy.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja utalentowanych osób wyrażających własne wizje malarskie w obszarze indywidualnej wrażliwości artystycznej, wychwycenie nowych, ciekawych zjawisk i osobowości twórczych.

W X jubileuszowym Konkursie Plastycznym „Niekontrolowany Obszar Wrażliwości” uczestniczyło 90 autorów, w tym: 73 malarzy i 17 rzeźbiarzy. Ogółem na konkurs wpłynęło 157 prac, w tym 125 obrazów i 32 rzeźby. Uczestnicy konkursu reprezentują Słupsk, Gdańsk, Człuchów, Lębork, Wejherowo, Sławno, Białogard, Redę, Ustkę, Nową Wieś Lęborską, Lejkowo, Starkowo, Smołdzino, Damnicę, Kwakowo, Koczałę, Kostkowo, Siemianice, Kobylnicę, Redzikowo, Jezierzyce, Bukówkę, Gwiazdkowo.

Konkurs został objęty patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Słupska oraz Starosty Powiatu Słupskiego.

Organizatorami X Konkursu Plastycznego „Niekontrolowany Obszar Wrażliwości” są Słupski Ośrodek Kultury, Klub Plastyka im. Stefana Morawskiego, Stowarzyszenie Obszar Wrażliwości Artystycznej oraz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Jury pracowało pod kierownictwem dr Aleksandry Jadczuk z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Nagrody ufundowali:
- Krzysztof Grzymski z Toronto – Stypendium im. Stefana Morawskiego i Iwony Grzymskiej
- Marszałek Województwa Pomorskiego – Grand Prix
- Prezydent Słupska
- Starosta Słupski
- Rektor Akademii Pomorskiej
- Dyrektor Liceum Plastycznego w Słupsku
- Proboszcz Parafii św. Jacka
- Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
- Dyrektor Słupskiego Ośrodka Kultury
- Prezes Stowarzyszenia Obszar Wrażliwości Artystycznej

Wystawę można będzie oglądać do 27 maja 2018 roku w Młynie Zamkowym i w restauracji Anna de Croy.

24 lutego 2018 r. przypada też 133 rocznica urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza. Choć wystawa stała prac Witkacego jest obecnie zamknięta, my będziemy świętować. Zapraszamy na słodki urodzinowy poczęstunek. Podobnie jak rok temu, będzie okazja by wykonać własny minitort.

Zapraszamy serdecznie.

WięcejWystawa czasowa po X Konkursie Plastycznym „Niekontrolowany Obszar Wrażliwości”

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza na wystawę

„Utkane z wody. Tkanina artystyczna w zbiorach muzeów Polski północnej”

Wystawa ta jest pierwszą ekspozycją w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w całości poświęconą dziedzinie twórczości, jaką jest sztuka włókna. Prezentuje 40 obiektów autorstwa 27 artystów
z 7 muzeów północnej części kraju. Są to tkaniny z Muzeum Narodowego w Gdańsku, Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum w Koszalinie, Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu oraz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
Na ekspozycji zobaczyć możemy dzieła artystów reprezentujących popularną w latach 60. XX wieku polską szkołę tkaniny: Marii Teresy Chojnackiej, Ady Kierzkowskej czy Ryszarda Kwietnia, twórców należących do pokolenia wykształconego w latach międzywojennych: Heleny Gałkowskiej i Zofii Matuszczyk-Cygańskiej oraz artystów środowiska Wybrzeża, m.in. Aleksandry Bobrowicz-Sikorskiej.
Tkaniny, które prezentujemy na ekspozycji to głównie gobeliny tradycyjne i wykonane techniką własną, reliefowe, a także malarstwo na jedwabiu. Przedstawiają one tematykę akwatyczną, głównie morską – pejzaże, świat podwodny, faunę i florę, miasta portowe oraz wiele innych, nawiązujących do tematu tytułem lub kolorystyką.

Wernisaż wystawy odbędzie się 15 grudnia 2017 roku o godzinie 12.00 w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku.

Wystawa czynna będzie do 31 maja 2018 roku.

Do wystawy został wydany katalog pt. „Utkane z wody. Tkanina artystyczna w zbiorach muzeów Polski północnej”, który można zakupić na stronie.

 WięcejWystawa czasowa „Utkane z wody. Tkanina artystyczna w zbiorach muzeów Polski północnej”

 
Zdjęcia z wernisażu wystawy obejrzeć można na stronie link.

Wystawie towarzyszą zajęcia edukacyjne.

WięcejWystawa czasowa „Utkane z wody. Tkanina artystyczna w zbiorach muzeów Polski północnej”

kliknij, aby powiększyć

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zamknęło wystawę, na której prezentowana była połowa największej na świecie kolekcji dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza – Witkacego.

Zamknięcie wystawy spowodowane jest rozbudową głównej siedziby muzeum i koniecznością przygotowania kolekcji do prezentacji w nowych wnętrzach – obrazy zostaną oprawione w nowe ramy. Remont i przeniesienie wystawy odbywa się w ramach projektu „Witkacy w słupskich spichlerzach sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały”.

Na kolejną, trzecią prezentację słupskiej kolekcji zapraszamy jesienią 2018 roku do Białego Spichlerza.

Na pożegnanie kilka ciekawostek

o wystawie:

● jedyna na świecie stała wystawa monograficzna tego artysty
● około 125 dzieł Witkacego, co kilknaście miesięcy częściowo wymienianych, zatem jeśli ktoś regularnie odwiedzał Słupsk, to w ciągu kilku lat mógł zobaczyć całą kolekcję
● miejsce: dwie sale drugiego piętra Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku, o łącznej powierzchni 154 m²
● maj 1982 – maj 1988, pierwsza wystawa stała
● wrzesień 1988 – otwarcie drugiej wystawy stałej „Stanisław Ignacy Witkiewicz – Witkacy (1885-1939). Twórczość plastyczna”
● scenariusz: Teresa Skórowa, aranżacja: Mieczysław Łaźny
● 29 października 2017 – zamknięcie drugiej wystawy stałej

i o kolekcji:

● portrety pastelowe, obrazy olejne, rysunki ołówkiem i węglem, grafiki – razem ponad 260 prac
● archiwalia, pierwodruki książek, listy, pocztówki, oryginalne odbitki fotograficzne
● publikacje specjalistyczne, powojenne plakaty oraz projekty scenografii i kostiumów
● rok 1965 – zakup pierwszych prac
● lipiec 2017 – ostatni zakup do kolekcji

WięcejWystawa Witkacego czasowo zamknięta

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku podpisało dziś z Samorządem Województwa Pomorskiego umowę na realizację projektu "Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki".

Pozyskane środki unijne umożliwią przystosowanie budynku dawnego spichlerza do celów muzealnych oraz zagospodarowanie okolicznego terenu na potrzeby słupszczan. Nowy kompleks muzealny pozwoli na realizację inicjatyw społecznych, projektów artystycznych i edukacyjnych. Będzie także miejscem spotkań mieszkańców, z wydzieloną strefą wyłączoną z ruchu kołowego, przeznaczoną na wystawy plenerowe, plac zabaw i letnią kawiarnię.

Jeden z przejętych przez muzeum spichlerzy, biały sześciokondygnacyjny budynek z czasów napoleońskich, stojący po prawej stronie Słupi, przejdzie kompleksowy remont. Zostanie do niego przeniesiona m.in. kolekcja dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza, z której słupskie muzeum słynie. Całe piętro zostanie poświęcone twórczości malarskiej, pisarskiej i filozoficznej Witkacego. Obecnie tę stałą wystawę oglądać można w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. W białym spichlerzu eksponowane będą również zbiory związane z powojennym osadnictwem w Słupsku.

Muzeum stara się również o pozyskanie środków na remont stojącego obok czerwonego spichlerza. Oba obiekty znajdujące się przy ul. Szarych Szeregów 12, słupskie muzeum pozyskało w wyniku zamiany dokonanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego z prywatnym właścicielem w roku 2012.

W dzisiejszym uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Marzenna Mazur oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Planowane zakończenie adaptacji oraz udostępnienie Białego Spichlerza zwiedzającym nastąpi w czwartym kwartale 2018 r.

WięcejWitkacy będzie miał nowy dom!

 

WięcejWitkacy będzie miał nowy dom!