SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek-wtorek: nieczynne
Środa: 12:00-17:00
Czwartek-Niedziela: 10:00-17:00


Uncategorised

LEKCJA MUZEALNA
Sterowce. Od portu w Seddinie k. Jezierzyc do Zeppelin Museum we Friedrichshafen

 

Opowieść o „zeppelinach” z okresu I wojny światowej od bazy sterowców niemieckiej Marynarki Wojennej w podsłupskich Jezierzycach w Seddinie tzn. Żydzinie. Wiosną 1928 włoski sterowiec „Italia” lecąc na Biegun Północny zawitał do zdemilitaryzowanego Żydzina wraz z gen. Umberto Nobilem i Františkiem Běhounkiem uczniem Marii Curie-Skłodowskiej. Wykład zaznajomi także ze sterowcami z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, ZSRR, Japonii i Polski oraz przybliży Zeppelin Museum we Friedrichshafen.

 

Czas trwania: 1,5 godz.
Wiek: od 14 do 18 lat
Maksymalna liczba osób: 30
Miejsce: Biały Spichlerz
Cena: 100 zł / grupa

LEKCJA MUZEALNA
Amerykańscy Zwiadowcy z Alamo i pomorski gen. Walter Krueger kontra Cesarstwo Wielkiej Japonii

 

6 Armia amerykańska była dowodzona przez gen. Waltera Kruegera urodzonego na Pomorzu. Generał miał pod komendą najlepszą jednostkę zwiadowczą, której metody szkolenia, były utajnione przez ok. 50 lat. „Zwiadowcy z Alamo” dokonali rozpoznania w ponad 100 akcjach obserwacyjnych na Nowej Gwinei, Indonezji i na Filipinach. W tych misjach nie zginął żaden żołnierz amerykański. Po kapitulacji Japonii generał został namiestnikiem jej części z siedzibą w Kioto. Był związany z gen. Douglasem MacArthurem i gen. Georgem Marshallem, późniejszym twórcą „planu Marshalla”.

 

Czas trwania: 1,5 godz.
Wiek: od 14 do 18 lat
Maksymalna liczba osób: 30
Miejsce: Biały Spichlerz
Cena: 100 zł / grupa

LEKCJA MUZEALNA
Błękitna Armia gen. Józefa Hallera. Francja, Polska i Pomorze

 

Polska Armia powstaje we Francji w okresie I wojny światowej. W jej skład wchodzą Polacy ze USA, Włoch, Francji, Austro-Węgier, Rosji, a także z Brazylii. Obozy szkoleniowe tworzone były w Kanadzie, Francji i we Włoszech. W popularyzację rekrutacji włącza się muzyk Ignacy Jan Paderewski, aktorka Pola Negri i in. W Wielkiej Wojnie Błękitna Armia walczy na froncie zachodnim we francuskiej Szampanii i w Wogezach. W 1919 Błękitna Armia jest skierowana do Polski i zdobywając Pomorze dokonała Zaślubin Polski z Morzem w 1920.

 

Czas trwania: 1,5 godz.
Wiek: od 14 do 18 lat
Maksymalna liczba osób: 30
Miejsce: Biały Spichlerz
Cena: 100 zł / grupa

LEKCJA MUZEALNA
„Przybij piątkę”. Otto Freundlich, Max Pechstein, Karl Schmidt–Rottluff, Tadeusz Kantor i Ignacy Bogdanowicz

 

Opowieść o artystach, którzy byli związani z Pomorzem Środkowym. Otto Freundlich, ur. 1878 w Stolp / Słupsk- zm. w 1943 w KL Majdanku pod Lublinem, został artystą pierwszej awangardy w Paryżu, żył na Montmarte i był przyjacielem Pablo Picassa. Max Pechstein i Karl Schmidt–Rottluff zostali ekspresjonistami, należeli do grupy „Die Brücke” i często tworzyli na naszej ziemi. Artyści drugiej awangardy Tadeusz Kantor i Ignacy Bogdanowicz w 1967 roku byli na ważnym plenerze w niedalekich Osiekach, a Ignacy Bogdanowicz współtworzył tu życie artystyczne.

 

Czas trwania: 1,5 godz.
Wiek: od 14 do 18 lat
Maksymalna liczba osób: 30
Miejsce: Biały Spichlerz
Cena: 100 zł / grupa

LEKCJA MUZEALNA
Formiści i Witkacy

 

Formiści byli grupą artystów polskich działającą w latach 1917-1922, która inspirowała się ekspresjonizmem, kubizmem, futuryzmem i sztuką ludową. Należeli do niej znani twórcy tacy jak: Leon Chwistek, Leon Dołżycki, Jerzy Fedkowicz, Leopold Gottlieb, Roman Kramsztyk, Tymon Niesiołowski, Andrzej Pronaszko, Henryk Stażewski, Zygmunt Waliszewski i inni. Stanisław Ignacy Witkiewicz – Witkacy został przyjęty do ich grona jako artysta i drugi teoretyk sztuki, autor pracy „Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia.

 

Czas trwania: 1,5 godz.
Wiek: od 14 do 18 lat
Maksymalna liczba osób: 30
Miejsce: Biały Spichlerz
Cena: 100 zł / grupa

Regulamin Stowarzyszenia Przyjaciół Historii i Tradycji Ziemi Słupskiej

 

§1
Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę "Stowarzyszenia Przyjaciół Historii i Tradycji Ziemi Słupskiej" i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem".

§2
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.04.1989r. "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Regulaminu.

§3
Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Słupsku, ul. Dominikańska 5-9. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.

§4
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zysk z tytułu prowadzenia tej działalności nie podlega podziałowi pomiędzy członków Stowarzyszenia i zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych.

§5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy jego członków.

§7
Zadaniem Stowarzyszenia jest:
1. upowszechnianie i popularyzacja wiedzy dotyczącej historii i tradycji Ziemi Słupskiej
2. szerzenia idei ochrony dziedzictwa kulturowego
3. popularyzowania sztuki ludowej jako elementu charakteryzującego region
4. działanie na rzecz dostępności do kultury
5. działanie na rzecz dostępności do kultury materialnej i niematerialnej środowiska społecznego
6. rozwój kulturalny regionu
7. prace w zakresie promocji regionu
8. organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć integrujących lokalne społeczności
9. promocja miejscowych inicjatyw kulturalnych i gospodarczych na forum lokalnym i krajowym
10. współudział w opracowywaniu wspólnych programów z pokrewnymi instytucjami i organizacjami działającymi na terenie regionu słupskiego
11. aktywne włączanie się w działania społeczno-kulturalne organizowane w regionie o charakterze społeczno-kulturalnym
12. wspieranie działań lokalnych instytucji kulturalno-oświatowych.

§8
Powyższe cele Stowarzyszenia realizuje samodzielnie lub przy współpracy z innymi instytucjami kulturalno-oświatowymi poprzez:
1. podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury, historii i tradycji regionu słupskiego
2. inicjowanie i rozpowszechnianie wydawnictw naukowych i popularno-naukowych
3. organizowanie wydarzeń historyczno-kulturalnych
4. organizowanie imprez promujących twórczość ludową
5. współpracę z innymi instytucjami i organizacjami o podobnych celach
6. rozwój infrastruktury turystycznej
7. prace w zakresie promocji regionu
8. reprezentowanie interesów osób zrzeszonych w stowarzyszeniu w zakresie ich udziału w rozwoju regionu
9. organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć integrujących lokalne społeczności
10. promocje miejscowych inicjatyw kulturalnych i gospodarczych na forum lokalnym i krajowym.

§9
Stowarzyszenie składa się z:
1. członków
2. członków honorowych.

§10
Członkiem Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, który:
1. złożył deklarację członkowską.

§11
Godność członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek członków Stowarzyszenia nadaje się na Zebraniu Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym popieraniu idei ochrony dziedzictwa kulturalnego.

§12
Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1. uczestniczenia i wnioskowania na Zebraniu oraz wybierania i wybieralności do Zarządu Stowarzyszenia
2. oceniania działalności Stowarzyszenia i jego Zarządu, a także wysuwania postulatów i wniosków wobec Zarządu Stowarzyszenia
3. korzystania bezpłatnie z imprez Stowarzyszenia.

§13
Każdy członek ma obowiązek:
1. współdziałania w realizacji celów Stowarzyszenia i popierania jego działalności
2. przestrzegania regulaminu
3. regularnego opłacania składek członkowskich
4. uczestniczenia w zebraniach.

§14
Utrata praw członkowskich następuje:
1. przez wystąpienia zgłoszone pisemnie do Zarządu
2. przez wykreślenie uchwałą Zarządu za zalegania ze składkami członkowskimi
3. wskutek śmierci członka, utratę zdolności do czynności prawnych lub utratę praw obywatelskich
4. przez wykreślenie z powodu rażącego naruszania postanowień regulaminu lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

§15
1. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków. Odwołanie winno być złożone w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia decyzji z uzasadnieniem. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

§16
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Zebranie Członków
2. Zarząd - trzyosobowy (prezes, sekretarz, skarbnik)

§17
1. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia. Biorą w nim udział wszyscy członkowie.
2. Zebranie Członków zwołuje Zarząd lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków
Kieruje Przewodniczący Zebrania.

§18
Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§19
1. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. W sprawach określonych w par. 21 pkt. 6-10 wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia.

§20
Do kompetencji Zebrania członków należy m.in.:
1. ustalanie kierunków działania i rozwoju
2. wybór i odwołanie Zarządu ( trzy osobowego)
3. przyjmowanie i odwoływanie członków
4. uchwalanie zmian regulaminu
5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia i jego likwidacji
6. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
7. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego
8. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki
9. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawar-ciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
10. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł

§21
Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd wybierany przez Zebranie Członków na 4 letnią kadencję. Zarząd może zostać odwołany przez Zebranie Członków.

§22
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
2. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia
3. zwoływanie zebrania członków

§23
Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
1. składek członkowskich
2. dotacji
3. darowizn
4. zbiórek publicznych
5. spadków, zapisów,
6. dochodów z majątku stowarzyszenia

§24
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków (łącznie z prezesem) wybranych na okres 4 lat.
2. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie prezesa, sekretarza, skarbnika.

§25
Zarząd Stowarzyszenia będzie reprezentowany w kontaktach z innymi podmiotami przez Prezesa lub dwoje pozostałych członków Zarządu.

§26
Stowarzyszenie, jako osoba prawna, może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy, zawierać wszelkiego rodzaju umowy, przyjmować darowizny, dotacje, subwencje.

§27
Wszelkie pisma i dokumenty Stowarzyszenia podpisuje prezes lub sekretarz. Natomiast w sprawach finansowych pisma i dokumenty podpisuje dodatkowo skarbnik.

§28
1. Likwidacja Stowarzyszenia może nastąpić tylko na podstawie uchwały Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała Zebrania Członków o likwidacji Stowarzyszenia musi równocześnie zawierać postanowienie o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

§29
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy "Prawa o stowarzyszeniach".

 

Prezes
Janina Cydzik-Brzezińska

Ekslibrisy w publikacjach w muzealnej bibliotece
(oprac. Robert Kupisiński)
.
Ekslibris [od łacińskiej frazy ex libris = z książek] to znak właściciela, który zazwyczaj można znaleźć na wewnętrznej stronie przedniej okładki książki. Genezy ekslibrisu upatruje się w herbach malowanych na kartach rękopismiennych ksiąg. W XV wieku pojawił się eklibris w postaci wklejanej kartki ze zdobieniami wykonanymi w technice graficznej (drzeworyt, miedzioryt, akwaforta i in.).
Eklibris może mieć formę stempla, tłoczenia albo naniesioniego ręcznie symbolu, obrazu lub napisu. Informuje nie tylko o tym, do kogo należy książka (przypominając o konieczności jej zwrócenia), lecz jest również wyrazem osobowości i gustu właściciela książki oraz inwencji i zdolności wykonawcy. Kunsztownie wykonany może stanowić o dodatkowej wartości egzemplarza.
 
Najciekawsze przykłady znalezione w książkach i czasopismach w zbiorach muzealnej biblioteki (lista będzie poszerzana).
 
1. Ekslibrisy Muzeum i pracowników
 
WięcejEkslibrisy w publikacjach z muzealnej biblioteki
 
WięcejEkslibrisy w publikacjach z muzealnej biblioteki
WięcejEkslibrisy w publikacjach z muzealnej biblioteki
 
WięcejEkslibrisy w publikacjach z muzealnej biblioteki
WięcejEkslibrisy w publikacjach z muzealnej biblioteki
WięcejEkslibrisy w publikacjach z muzealnej biblioteki
 
2. ...
3. ...
 

 

Музей Центрального Помор'я в Слупську знаходиться в комплексі будівель, розташованих у центрі міста. Об'єкти комплексу мальовничо розташовані на обох берегах річки Слупя, на лівому березі знаходяться : Замок поморських князів XVI століття, Замковий Млин XIV століття, так звана Садиба з 70-х років. XIX століття, Млинові ворота XIV століття, зерносховище Ріхтера 1780 року; праворуч Біле зерносховище 1814 року і Червоне зерносховище початку двадцятого століття (закритий на реставрацію).

Музей має у своєму розпорядженні багату і різноманітну колекцію стародавнього і сучасного мистецтва,в тому числі колекцію робіт Віткація, народних ремесел, пам'ятних речей останніх жителів замку, нумізматики і етнографічних об'єктів. Крім того, є особливі колекції: стародруки, картографія та архіви. Колекції налічують понад 30 000 музейних предметів, а книжковий фонд понад 22 000 томів.

 

Бібліотека
При музеї працює бібліотека, колекція книг якої становить між іншим польські та іноземні видавництва, в основному присвячені подіям на Помор'ї, мистецтву, історії та її допоміжним наукам. Зібрання книг можна читати тільки на місці, в будні дні, з 8:00 до 15:00.

 

Освітні Заходи
Запрошуємо на освітні заняття для дітей, підлітків і дорослих, що проходять у Слупському музеї. Ми організовуємо музейні та бібліотечні заняття, майстер-класи, великоформатні гри та лекції з історії мистецтва. Крім цього проводяться заходи, що супроводжуються тимчасовими виставками та святковими заходами, наприклад Різдвяні колядки. Протягом всього року ми запрошуємо Вас відвідати музей з екскурсоводом.
Детальну інформацію можна знайти на сайті музею www.muzeum.slupsk.pl та в Департаменті освіти і розвитку. Тел. 59 842 40 81 (328 або 306).

 

Замок Поморських Князів
У замку знаходяться чотири постійні експозиції: "Скарби поморських князів", тобто пам'ятні речі останніх Грифітів, експозиція "Давнє мистецтво Помор'я з XIV по XVIII століття", де представлені готичні скульптури, гобелени епохи Відродження, елементи озброєння і меблі колишніх поморських садиб. Знаходяться також предмети релігійного характеру з костелів регіону і колекція нумізматики. На експозиції "З минулого Слупська" представлені експонати, пов'язані з історією міста і його жителями. У літній сезон при сприятливих погодних умовах на вежі замку можна побачити постійну виставку „Панорами і види колишнього Слупська“,а з вершини вежі відкривається сучасна панорама міста. У замку також знаходяться тимчасові виставки.

 

Замковий Млин
У Замковому млині знаходяться дві постійні виставки під загальною назвою "культурна реальність Помор'я в минулому і сьогодні", у яких представлена матеріальна культура колишнього корінного населення Помор'я: кашубів, словінців, жителів Злотовских земель, жителів Ямна та Лабуша, а також речі поселенців, які прибули на Помор'я після 1945 року. На верхньому поверсі млина знаходиться зал для тимчасових виставок.

 

Біле Зерносховище
У нещодавно відкритій будівлі Слупського комплексу, Білому зерносховищі, знаходяться постійні виставки, що представляють найбільшу в світі колекцію творів Станіслава Ігнація Віткевича і колекції сучасного мистецтва, що знаходяться в розпорядженні музею, які можна побачити на експозиціях: "Віткаци. Зображення - малюнки - графіка + архівні матеріали" і "посилаючись на Віткація з XIX по XXI століття". Крім того, в коморі знаходиться постійна експозиція "Слупськ - місто і люди", що представляє пам'ятні речі переселенців, які прибули в місто після 1945 року. На другому поверсі Білої комори розташований зал тимчасових виставок, де представлена експозиція "Інший Віткаци".

 

Комора Ріхтера (зерносховище)
У коморі Ріхтера, де тепер знаходиться Чайна, проходять численні тимчасові виставки.
Інформацію про поточні тимчасові виставки, години роботи і прейскурант можна знайти на сайті веб-сайт: www.muzeum.slupsk.pl.

 

Музей Центрального Помор'я в Слупську
вул. Домініканська 5-9
76-200 Слупськ
тел.: 59 842 40 81 або 59 842 40 82
e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl
www.muzeum.slupsk.pl

Deklaracja dostępności Strona Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Dokumenty zamieszczane jako pdf
 • Brak obsługi wyłącznie przy pomocy klawiatury
 • Brak opisów zdjęć

Wyłączenia

 • Dokumenty zamieszczone przed 23 września 2018

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Maciejewska.
 • E-mail: k.maciejewska@muzeum.slupsk.pl
 • Telefon: 59 842 40 81

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
 • Adres: Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk
 • E-mail: sekretariat@muzeum.slupsk.pl
 • Telefon: 59 842 40 81

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W słupską siedzibę Muzeum Pomorza Środkowego tworzą następujące budynki o charakterze zabytkowym:

Zamek Książąt Pomorskich, Młyn Zamkowy, Spichlerz Richtera, Zespół Bramy Młyńskiej, na który składa się zabytkowa Brama Młyńska i współczesny budynek administracyjny zawierający też bibliotekę oraz Biały Spichlerz i Czerwony Spichlerz (przed rewitalizacją, niedostępny dla zwiedzających, nie mieszczą się tu również pomieszczenia użytkowane przez pracowników) znajdujące się po drugiej stronie rzeki.

 

Dojazd: Bezpośrednio za budynkiem administracyjnym znajduje się przystanek linii autobusowej nr 15 i 16. Przystanek w drugą stronę znajduje się po drugiej stronie ulicy vis a vis Hotelu Zamkowego.

Linie obsługiwane są zarówno przez autobusy wysoko- jak i niskopodłogowe.

Uwaga! Mogą występować ograniczenia dostępności w związku z rewitalizacją tego obszaru i pracami budowlanymi.

 

Parking: istnieje możliwość parkowania (poza autokarami) na dziedzińcu zamkowym pomiędzy Zamkiem i Młynem, na Rynku Rybackim przy Spichlerzu Richtera i na terenie Muzeum przy Spichlerzach Białym i Czerwonym.

 

Wejście do Zamku znajduje się od strony ul. Dominikańskiej (lub Mostnika), wejście do Młyna Zamkowego znajduje się po przeciwnej stronie dziedzińca vis a vis wejścia do Zamku. Wejście do Zespołu Bramy Młyńskiej zlokalizowane jest od strony Rynku Rybackiego. Wejście do Herbaciarni (Spichlerz Richtera znajduje się na Rynku Rybackim) znajduje się od strony ul. Zamkowej, a do biura Działu Edukacji i Promocji od strony Rynku Rybackiego. Wejście do Białego Spichlerza znajduje się od strony ul. Szarych Szeregów, a wjazd – na czas prac rewitalizacyjnych – od strony ul. Partyzantów.

 

Bariery pionowe i poziome:

Zamek i Młyn Zamkowy zostały przystosowane do funkcji muzealnych w latach 60 XX w. i zrealizowany według obowiązujących wówczas norm, stąd obecność barier architektonicznych (głownie schodów), których usunięcie wymaga znaczącej przebudowy budynków. Mieszcząca się w Spichlerzu Richtera Herbaciarnia jest dostępna (przy czym w drzwiach znajduje się próg), natomiast znajdujące się tam biuro wymaga pokonania schodów, ale przed drzwiami znajduje się dzwonek domofonu, dzięki któremu można skontaktować się z pracownikami Muzeum, którzy zejdą do interesanta.

Podobnie jest w przypadku Zespołu Bramy Młyńskiej (przed drzwiami znajduje się domofon).

Oddany do użytku w 2019 roku Biały Spichlerz wyposażony został w obszerną, przeszkloną windę, na poszczególnych kondygnacjach nie pojawiają się przeszkody poziome, przejścia są szerokie,  brak różnicy poziomów.

 

Kasa/recepcja:

W Zamku kasa znajduje się na prawo od wejścia w pewnej odległości i wymaga pokonania kilku stopni. Uwaga! Ze względu na przebudowę kasa w zamku może być chwilowo nieczynna. W Młynie Zamkowym kasa znajduje się bezpośrednio na prawo od wejścia, ale przed wejściem znajduje się kilka schodów prowadzących do kładki przez fosę. W Białym Spichlerzu kasa zlokalizowana jest na prawo od wejścia, w pewnej odległości, ale dostępności do niej nie ograniczają przeszkody poziome, ani szerokość przejścia. Kasa i szatnia w Białym Spichlerzu mają częściowo obniżony blat, ułatwiający dostęp osobom na wózkach.

 

Toalety:

W Zamku toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, ze względu na różnice poziomów dotarcie do niej wymaga pokonania kilku schodów lub pochylni. W Młynie Zamkowym nie ma toalet dostępnych dla zwiedzających. W Białym Spichlerzu toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w korytarzu za kasą, dostępu do niej nie ograniczają żadne bariery architektoniczne.

 

Komunikacja na terenie muzeum

Plany poszczególnych kondygnacji zamieszczono w budynkach w widocznym miejscu.

 

Obsługa niesłyszących:

Istnieje możliwość skorzystania z urządzeń audioprzewodników wyposażonych w pętlę indukcyjną nie tylko do zwiedzania, także do bezpośredniej komunikacji z obsługą w Białym Spichlerzu.

Filmy prezentowane w Białym Spichlerzu wyposażone są m.in. w napisy w języku polskim.

 

Obsługa niewidomych:

W Białym Spichlerzu umieszczono dwie tyflografki przedstawiające prezentowane tam dzieła. Zarówno w Białym Spichlerzu, jak i w Zamku i w Młynie Zamkowym można dotknąć wybranych, wskazanych przez obsługę obiektów. W Białym Spichlerzu można skorzystać z audiodeskrypcji przygotowanych do wystaw od pierwszego do czwartego piętra.

Pies asystujący:

Do wszystkich budynków MPŚ można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Oddany do użytku w 2019 roku  Biały Spichlerz zaprojektowano z myślą o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Stąd też zadbano m.in. o zniesienie barier pionowych i poziomych, budynek wyposażony jest  w obszerną, przeszkloną windę, wyraźny system identyfikacji graficznej, multimedia z napisami w języku polskim i angielskim, tyflografiki wybranych obiektów itp., a także uzupełniony np. o możliwość zwiedzania z audiprzewodnikami z pętlą indukcyjną.

Inne informacje i oświadczenia

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku planuje kolejne inwestycje zwiększające dostępność jego obiektów – tylko tam, gdzie jest to możliwe, jako że jest to obiekt wpisany do Rejestru Zabytków. Planowana rewitalizacja Czerwonego Spichlerza również będzie prowadzona pod kątem dostępności osób ze szczególnymi potrzebami, np. zaprojektowano windę, zaplanowano czytaki dla niewidomych w czytelni bibliotecznej.

W najbliższym czasie zrealizowana zostanie także modernizacja strony www.muzeum.slupsk.pl, przede wszystkim pod kątem dostępności i spełniania wymogów standardu WCAG 2.1

Deklaracja dostępności dla serwisu BIP Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

WARSZTATY
Ozdoby stołu

 

Jak sprawić, aby serwowane danie wyglądało bardziej apetycznie? By się tego dowiedzieć, wystarczy przyjść na warsztaty, podczas których uczestnicy poznają tajniki ozdabiania stołu.

 

Czas trwania: 1,5 godz.
Wiek: od 8 do 15 lat
Maksymalna liczba osób: 30
Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich
Cena: 13 zł / osoba