Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek-Wtorek: nieczynne
Środa-Niedziela: 10:00 - 16:00


W 2018 roku Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku organizuje XVII Konkurs Sztuki i Rękodzieła.
Pierwszy konkurs słupskie muzeum ogłosiło w 1976 roku. W 2013 roku, po kilkuletniej przerwie,
powrócono do organizacji konkursu w cyklu 5-letnim. Konkurs jest przeglądem dorobku twórców ludowych, rękodzielników i plastyków nieprofesjonalnych ziemi słupskiej.

Wszystkich chętnych, tworzących w domowym zaciszu, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
Warto zaprezentować własne osiągnięcia i zaistnieć w gronie twórców naszego regionu.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który wraz z kartą zgłoszeniową można pobrać tutaj:

b_447_242_16777215_00_images_gallery_KONKURSrekodziela_DSC_7132.jpg


REGULAMIN XVII KONKURSU SZTUKI I RĘKODZIEŁA

SŁUPSK 2018

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ogłasza XVII Konkurs Sztuki i Rękodzieła - Słupsk 2018

1. Konkurs jest otwarty, obejmuje wszystkich twórców nieprofesjonalnych i wytwórców rękodzieła artystycznego z terenu Pomorza Środkowego w tym młodzież od 16 roku życia

2. Celem konkursu jest:
a) dokonanie przeglądu twórczości ludowej, rękodzieła artystycznego i plastyki amatorskiej Pomorza Środkowego
b) stworzenie twórcom możliwości prezentacji swoich dzieł
c) pozyskanie oryginalnych, wartościowych prac o wysokich walorach artystycznych i etnograficznych do zbiorów muzealnych
d) wyłonienie nowych twórców ludowych, wytwórców rękodzieła i plastyków amatorów oraz uaktywnienie już działających

3. Przedmiotem konkursu są następujące dziedziny sztuki ludowej, rękodzieła artystycznego i plastyki amatorskiej mieszkańców wsi i miast Pomorza Środkowego:
a) rzeźba i płaskorzeźba
b) malarstwo na szkle i płótnie
c) hafty tradycyjne: na obrusach, serwetach, bieżnikach, chustach; czepce – złotnice; wyszywane obrazki własnej kompozycji
d) plecionkarstwo
e) kowalstwo artystyczne
f) ceramika
g) przedmioty z rogu
h) papieroplastyka
i) instrumenty ludowe własnego wyrobu
j) wytwory rękodzieła artystycznego uwzględniając specyfikę regionu np. wyroby z bursztynu
k) tkactwo
l) inne formy rękodzielnicze takie jak: batik, haft koralikowy, sutasz

4. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą w terminie do 30 września 2018 roku na adres: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk, z dopiskiem XVII Konkurs Sztuki i Rękodzieła. Prace należy dostarczyć na własny koszt na adres organizatora. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności.
a) każdy uczestnik konkursu może przedstawić do oceny nie mniej niż 3 prace i nie więcej niż 5 prac. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagradzana w żadnym innym konkursie
b) prace powinny być przygotowane do ekspozycji i opisane: imię i nazwisko, rok powstania, tytuł, technika wykonania, wartość

5. Zgłoszenie do udziału należy dokonać na formularzu – karcie uczestnika załączonym do niniejszego regulaminu.

6. Nadesłanie zgłoszenia do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu w całości.

7. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym regulaminie skutkuje niedopuszczeniem do udziału w konkursie.

8. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie prace konkursowe, których wykorzystanie przez organizatora zgodnie z niniejszym regulaminem jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych oraz praw osobistych. uczestnik konkursu oświadcza i zapewnia, iż:
a) przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do zgłaszanej pracy konkursowej, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać i korzystać,
b) przysługujące mu autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do pracy konkursowej nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich lub pokrewnych,
c) w przypadku prac konkursowych zawierających fotografie, uczestnik uzyskał zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób, których wizerunek został utrwalony na tych fotografiach.

9. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na eksponowanie jego pracy konkursowej na wystawie pokonkursowej w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsk wraz jego imieniem i nazwiskiem.

10. Zgłoszonych do konkursu prac nie można wycofać z wystawy przed jej zakończeniem.

11. Prace zostaną przedłożone 3 osobowemu jury konkursowemu, które powoła organizator z grona specjalistów i znawców sztuki, rękodzieła i plastyki amatorskiej. Jury dokona oceny prac, zakwalifikuje je na wystawę pokonkursową, wytypuje je do nagród i wyróżnień biorąc pod uwagę ich poziom artystyczny, zgodność z tradycją sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego. Decyzja jury nie podlega odwołaniu.

12. Jury przyznaje nagrody w następujących kategoriach:

Rzeźba i płaskorzeźba
3 główne nagrody
1 wyróżnienie

Malarstwo na szkle i płótnie
3 główne nagrody
1 wyróżnienie

Hafty tradycyjne
3 główne nagrody
1 wyróżnienie

Plecionkarstwo
1 główna nagroda
1 wyróżnienie

Kowalstwo artystyczne
1 główna nagroda
1 wyróżnienie

Ceramika
1 główna nagroda
1 wyróżnienie

Przedmioty z rogu
1 główna nagroda
1 wyróżnienie

Papieroplastyka
1 główna nagroda
1 wyróżnienie

Instrumenty ludowe własnego wyrobu
1 główna nagroda
1 wyróżnienie

Wytwory rękodzieła artystycznego uwzględniając specyfikę regionu np. wyroby z bursztynu
1 główna nagroda
1 wyróżnienie

Tkactwo
1 główna nagroda
1 wyróżnienie

Inne formy rękodzielnicze
2 główne nagrody
1 wyróżnienie

a) przewiduje się nagrody finansowe i rzeczowe
b) jury ma prawo do przesunięć nagród bądź wyróżnień między kategoriami
c) wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w Konkursie

13. Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku od grudnia 2018 do marca 2019 r.

14. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej. Każdy uczestnik o dokładnym terminie zostanie powiadomiony stosownym zaproszeniem.

15. Za zgodą autorów wybrane prace mogą być zakupione do zbiorów muzealnych, dlatego też organizatorzy proszą o podawanie wartości przedstawianych prac

16. Prace, które nie będą prezentowane na wystawie można odbierać w następnych dniach po ogłoszeniu wyników konkursu.

17. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn organizacyjnych, technicznych i prawnych, w szczególności zmiany mogą dotyczyć zmiany terminów konkursu lub dostosowania regulaminu do zmian prawnych.

Wszelkich informacji w sprawie Konkursu udziela
mgr Dominika Gonciarz
Komisarz XVII Konkursu Sztuki i Rękodzieła
tel.: 059 842 40 81 wew. 309


Kilka dodatkowych informacji poza regulaminem:

1. Puste karty zgłoszeniowe można pobrać w Młynie Zamkowym lub Zamku Książąt Pomorskich. Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć jednocześnie z pracami.
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu prace w kilku wskazanych wyżej dziedzinach, w każdej przedstawiając od 3 do 5 prac.
3. Na wystawie pokonkursowej zaprezentowane zostaną prace zwycięskie oraz wybrane prace każdego z uczestników konkursu. Po wystawie prace zostaną zwrócone autorom.
4. Czas trwania wystawy zostanie podany w terminie poźniejszym m.in. na stronie internetowej muzeum.