SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
ul. Szarych Szeregów 12
tel. 59 842 40 81

PONIEDZIAŁEK: 11:30-16:00
WTOREK- NIEDZIELA: 10:30-18:00

Oddział – Muzeum Wsi Słowińskiej
w Klukach

tel. 59 846 30 20
PONIEDZIAŁEK: 11.00-15.00
WTOREK- NIEDZIELA: 10.00-18.00

Oddział – Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie
tel. 59 811 94 10
PONIEDZIAŁEK: 10.00-15.00
WTOREK- NIEDZIELA: 10.00-18.00

Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9 
Tel. (059): 842-40-81 - Dorota Ciecholewska (Sekretarz)

 

STATUT STOWARZYSZENIA

PRZYJACIÓŁ MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

paragraf 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku" i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem".

paragraf 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.04.1989r. "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

paragraf 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, ul Dominikańska 5-9. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.

paragraf 4

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie używa dwóch pieczęci: podłużnej z napisem "Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku" i okrągłej zawierającej wspomniany wyżej napis w otoku, zaś w środku - logo Muzeum.

paragraf 5

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zysk z tytułu prowadzenia tej działalności nie podlega podziałowi pomiędzy członków Stowarzyszenia i zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych.

paragraf 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

paragraf 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy jego członków i honorowym pełnieniu funkcji we władzach. Można jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

Rozdział II

Cele i środki działania

paragraf 8

Zadaniem Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i wspieranie jego działalności głównie w zakresie:

1. gromadzenia dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych z dziedziny historii, etnografii i sztuki

2. upowszechniania wiedzy dotyczącej dyscyplin reprezentowanych w Muzeum

3. szerzenia idei ochrony dziedzictwa kulturowego

4. popularyzowania sztuki ludowej jako elementu charakteryzującego region.

 

paragraf 9

Powyższe cele Stowarzyszenia realizuje samodzielnie lub przy współpracy z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku poprzez:

1. podejmowanie działań na rzecz wzbogacenia zbioru muzealnego i konserwacji muzealiów 2. inicjowanie i rozpowszechnianie wydawnictw naukowych i popularno-naukowych

3. organizowanie ekspozycji

4. organizowanie imprez promujących twórczość ludową

5. współpracę z innymi instytucjami i organizacjami o podobnych celach.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

paragraf 10

Stowarzyszenie składa się z:

1. członków zwyczajnych

2. członków honorowych

3. członków wspierających.

 

paragraf 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, który:

1. złożył deklarację członkowską

2. został przyjęty przez Zarząd.

paragraf 12

Godność członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu nadaje Walne Zebranie osobom szczególnie zasłużonym w popieraniu działalności Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku lub popieraniu idei ochrony dziedzictwa kulturalnego.

paragraf 13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, po spełnieniu wymogów określonych w * 11 pkt. 1 i 2, która wydatnie finansowo, organizacyjnie lub w inny sposób wspomaga Stowarzyszenie.

paragraf 14

Członkowie honorowi i wspierający korzystają z wszelkich praw przysługujących członkom zwyczajnym Stowarzyszenia z wyjątkiem udziału w głosowaniu, nie korzystają też z uprawnień wyborczych.

 

paragraf 15

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1. uczestniczenia i wnioskowania na Walnym Zebraniu oraz wybierania i wybieralności do władz Stowarzyszenia

2. oceniania działalności Stowarzyszenia i jego władz, a także wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia

3. korzystania bezpłatnie z imprez Stowarzyszenia i Muzeum.

paragraf 16

Każdy członek zwyczajny ma obowiązek:

1. współdziałania w realizacji celów Stowarzyszenia i popierania jego działalności

2. przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia

3. regularnego opłacania składek członkowskich

4. uczestniczenia w zebraniach.

paragraf 17

Utrata praw członkowskich następuje:

1. przez wystąpienia zgłoszone pisemnie do Zarządu

2. przez wykreślenie uchwałą Zarządu za zalegania ze składkami członkowskimi

3. wskutek śmierci członka, utratę zdolności do czynności prawnych lub utratę praw obywatelskich

4. przez wykreślenie z powodu rażącego naruszania postanowień statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

paragraf 18

1. Wykreślenie z listy członków Stowarzyszenia odbywa się poprzez uchwałę Zarządu.

2. Od decyzji o nieprzyjęciu do Stowarzyszenia lub wykreśleniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie winno być złożone w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia decyzji z uzasadnieniem.

Rozdział IV

Składki członkowskie

paragraf 19

1. Wysokość składek członkowskich oraz termin ich płatności ustala Walne Zebranie.

2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Zarząd Stowarzyszenia zwalnia członka od obowiązku płacenia składek.

Rozdział V

Władze Stowarzyszenia

paragraf 20

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna.

paragraf 21

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział wszyscy członkowie. Może ono być zwyczajne lub nadzwyczajne.

paragraf 22

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku, a co 4 lata ma ono charakter sprawozdawczo-wyborczy.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) wysłuchanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia i ich ocena

b) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

c)rozpatrzenie i zatwierdzenie programów działania

d) wybór władz Stowarzyszenia

e) zmiana Statutu

f) rozstrzyganie wniosków w sprawach majątku Stowarzyszenia

g) rozstrzyganie odwołań od uchwały Zarządu Stowarzyszenia

h) decydowanie w sprawach, w których statut nie upoważnia innych organów Stowarzyszenia

i) rozwiązanie Stowarzyszenia i jego likwidacja.

paragraf 23

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd zwołuje:

a) na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zebranie

b) z własnej inicjatywy

c) na żądanie Komisji Rewizyjnej

d) na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

paragraf 24

1. Prawo głosu na Walnym Zebraniu mają tylko ci członkowie, którzy nie zalegają ze składkami.

2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu musi być wykonywane osobiście.

3. Członkom honorowym, wspierającym i zaproszonym gościom przysługuje tylko głos doradczy.

paragraf 25

1.Pisemne zawiadomienie z podaniem miejsca, terminu i porządku obrad każdego Walnego Zebrania rozsyła członkom Zarząd na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. 2. Zawiadomienie o nadzwyczajnym Walnym Zebraniu winno zawierać informację, na czyje żądanie jest ono zwołane.

paragraf 26

1. Do ważności Walnego Zebrania potrzebna jest obecność przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Zwołane w drugim terminie Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych.

paragraf 27

Uchwały na Walnym Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania, obecnych na zebraniu.

paragraf 28

1. Walne Zebranie prowadzi przewodniczący wybrany przez Zebranie.

2. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.

paragraf 29

1.Głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne.

2. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.

3. Walne Zebranie może uchwalić inną formę głosowania.

paragraf 30

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków (łącznie z prezesem) wybranych na okres 4 lat.

2. Walne Zebranie wybiera prezesa Stowarzyszenia w oddzielnym głosowaniu.

3. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie wiceprezesa, skarbnika oraz sekretarza.

paragraf 31

1. Do zakresu działania Zarządu należy:

a) realizacja celów i zadań Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania

b) ustalenie okresowych planów działalności

c) składanie sprawozdania z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu

d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz prowadzenie jego ewidencji

e) składanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia

f) ustalanie regulaminów dotyczących wewnętrznej działalności Stowarzyszenia

g) angażowanie personelu etatowego oraz zlecanie prac wymagających fachowych kwalifikacji i ustalenie wysokości wynagrodzenia za nie.

2. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał. Do ważności uchwał konieczna jest obecność co najmniej 3 członków Zarządu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

3. Zarząd Stowarzyszenia będzie reprezentowany w kontaktach z innymi podmiotami przez Prezesa i Wiceprezesa.

paragraf 32

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie na okres 4 lat.

Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.

paragraf 33

1. Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością zarządu Stowarzyszenia.

2. Komisja ma prawo dokonywania rewizji w każdym czasie, a obowiązkiem jej jest sprawdzanie, przynajmniej raz w roku wszystkich ksiąg, dokumentacji i stanu majątkowego Stowarzyszenia.

Z każdej dokonanej kontroli Komisja sporządza protokół i przekazuje go Zarządowi.

Rozdział VI

Majątek, fundusze Stowarzyszenia i sposób zaciągania zobowiązań.

paragraf 34

Stowarzyszenie, jako osoba prawna, może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy, zawierać wszelkiego rodzaju umowy, przyjmować darowizny, dotacje, subwencje.

paragraf 35

Fundusze Stowarzyszenia stanowią:

a) składki członkowskie

b) dotacje, darowizny, zapisy

c) przychody z imprez i innych form działalności statutowej

paragraf 36

Majątkiem Stowarzyszenia administruje Zarząd z zachowaniem obowiązujących przepisów.

paragraf 37

Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Stowarzyszenia podejmują łącznie prezes lub wiceprezes i skarbnik.

paragraf 38

Wszelkie pisma i dokumenty Stowarzyszenia podpisuje prezes lub wiceprezes. Natomiast w sprawach finansowych pisma i dokumenty podpisuje dodatkowo skarbnik.

 

Rozdział VII

Przepisy końcowe

paragraf 39

Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością co najmniej 2/3 głosów członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, obecnych na zebraniu.

paragraf 40

1.Likwidacja Stowarzyszenia może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

2.Uchwała Walnego Zebrania o likwidacji Stowarzyszenia musi równocześnie zawierać postanowienie o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

paragraf 41

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy "Prawa o stowarzyszeniach".

Zdzisław Machura
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół
Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku

Katalogi wystaw

 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku serdecznie zaprasza do zakupu wydawnictw! 

 

Prosimy o przesłanie maila z tytułami wybranych książek, map lub plakatów na adresy: j.rutkowska@muzeum.slupsk.pl lub muzeum@muzeum.slupsk.pl albo pod numerem telefonu 59 842 40 81 wew. 306.

Należy również o podać adres, na który ma trafić przesyłka, formę jej przekazania (np. przez Pocztę Polską, DHL itp.) i dane do ewentualnej faktury. 

Otrzymają Państwo informację zwrotną, jaką kwotę (zawierającą koszty przesyłki) należy przelać na konto MPŚ 

Bank Spółdzielczy w Ustce 15 9315 0004 0050 2445 2000 0010

Po otrzymaniu przelewu prześlemy wydawnictwa.

Firmy i instytucje - ustalone kwoty należy wpłacać dopiero po otrzymaniu faktury wystawionej przez Muzeum. 

 

WięcejKatalogi_wystaw

Jerzy Chartowski

Kategoria: katalog wystawy

Stron: 98

Cena: 60,00

 

WięcejKatalogi_wystaw

Artystyczna droga Ignacego Bogdanowicza

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2012

Stron: 40

Cena: 7,00

 

 

 

WięcejKatalogi_wystaw

Polscy robotnicy przymusowi we Frankonii

/ Polnische Zwangsarbeiter in Franken

Opracowanie katalogu: Dorota Ciecholewska, Robert Kupisiński

Kategoria: katalog wystawy

Czas trwania wystawy: 15.10.2011 - 15.01.2012

Rok wydania: 2011

Opis: Wystawa "Polscy robotnicy przymusowi we Frankonii" przygotowana jest pod kątem przybliżenia losów robotników przymusowych w III Rzeszy. Porusza zagadnienia związane z praca przymusową, takie jak: rekrutacja, transport, przyjazd do miejsca pobytu, m iejsce pracy i zamieszkania, warunki zycia i pracy, wyżywienie, czas wolny i kary. Sygnalizuje też okres po zakończeniu II wojny światowej: wyzwolenie oraz problem pojednania.

Katalog dwujęzyczny polsko-niemiecki

Stron:48

Cena: 5zł

 

WięcejKatalogi_wystaw

Rzeźba animalistyczna Anny Dębskiej

Opracowanie: Ewa Czaplińska - Stec

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2011

Czas trwania wystawy: 23 lipca – 28 września 2011

Opis: „Anna Dębska […] rzeźbi wiele różnych gatunków zwierząt: wilki, żubry, dziki, jelenie, lisy, orły i ryby, zwłaszcza nieporadne, wdzięczne młode źrebięta, byczki, żubrzyki, liski i wilczki. Jednak artystka, sama będąc znakomitym jeźdźcem, szczególnym umiłowaniem darzy konie. Tworzy głównie w brązie, ale używa też innych materiałów: sztucznego kamienia, gliny, gipsu, żelbetonu i cementu […]”

Stron: 80

Cena: 20,00 zł 

 

 

WięcejKatalogi_wystaw

 

Die blume ist verwelckt.

Protestanckie funeralia na Pomorzu od początku XVII do połowy XX wieku 

Opracowanie: Anna O. Brochocka

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2010

Czas trwania wystawy: 6 listopada 2010 – 30 stycznia 2011

Opis: Na organizowanej przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ekspozycji prezentowane są różnorodne obiekty towarzyszące pamięci o zmarłych. Wszystkie pochodzą z  terenu Pomorza, gdzie pomiędzy połową XVI a połową XX wieku głównym wydaniem był protestantyzm […]

Stron: 96

Cena: 21,00 zł

 

 

WięcejKatalogi_wystaw

Antoni Dmoch. Radość obrazowania

Opracowanie: Gabryela Włodarska - Koszutowska

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2011

Czas trwania wystawy: maj – czerwiec 2011

Stron: 48

Cena: 12,00 zł

 

 

Helga Gerdts. Malarstwo / Malerei

Opracowanie: Violetta Tkacz - Laskowska

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2011

Czas trwania wystawy: maj – wrzesień 2011

Opis: „Helga Gerdts należy do grona pomorskich artystów z racji swego miejsca urodzenia i wychowania […] W dzieciństwie zetknęła się z dziełami malarzy plenerowych regionu, niektórych nawet poznała osobiście.. Malować jednakże zaczęła wiele lat później i wiele kilometrów dalej. Ale krajobrazy dzieciństwa i ukształtowane wówczas gusty artystyczne wpłynęły niewątpliwie na jej twórczość […]

Wydanie w języku polskim i niemieckim

Stron: 56

Cena: 12,00 zł

 

 

 

Art Deco

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2010

Czas trwania wystawy: 16.04 – 13.06.2010

Opis: Wystawa ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Stron: 32

Cena: 13,00

 

 

Arkana Sztuki. Retrospektywa 2000- 2009

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2009

Czas trwania wystawy: 16.05 - 28.06.2009

Opis: Ekspozycja od Jana Matejki do Otto Freundlicha

Stron: 32

Cena: 3,50

 

 

Arkana Sztuki. Polska Szkoła Plakatu.

Ekspzycja od Franciszka Starowieyskiego do Mariana Nowińskiego

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2008

Czas trwania wystawy: 12.04 - 01.06.2008

Stron: 24

Cena: 5,50

 

 

Arkana Sztuki. Miasta.

Ekspozycja od Ludwika de Laveaux do Edwarda Dwurnika

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2007

Czas trwania wystawy: 28.02 - 01.04.2007

Stron: 6

Cena: 0,50

 

 

Arkana Sztuki. Pomerania. Ekspozycja od Maxa Pechsteina do Stanisława Olesiejuka

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2006

Czas trwania wystawy: 8.05 - 28.05.2006

Stron: 12

Cena: 5,00

 

 

Arkana Sztuki. Polska szkoła grafiki.

Ekspozycja od Janiny Kraupe do Andrzeja Kasprzaka

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2005

Czas trwania wystawy: grudzień 2005

Stron: 5

Cena: 0,50

 

 

Arkana Sztuki. Akty.

Ekspozycja od Wojciecha Weissa do Jerzego Mazura

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2003

Czas trwania wystawy: 01.03 - 30.03.2003

Stron: 64

Cena: 13,00

 

 

Arkana Sztuki. Sztuka polska XIX i XX wieku.

Ekspozycja od Jana Matejki do Romana Opałki

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2002

Czas trwania wystawy: 29.06 - 01.09.2002

Stron: 23

Cena: 13,00

 

 

Arkana Sztuki. Polscy Abstrakcjoniści.

Ekspozycja od Henryka Stażewskiego do Krzysztofa Grzesiaka

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2001

Czas trwania wystawy: 9.05 - 10.06.2001

Stron: 35

Cena: 9,00

 

 

Arkana Sztuki. Perspektywa.

Ekspozycja od Jacka Malczewskiego do Stasysa Eidrigeviciusa

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2000

Czas trwania wystawy: 15.04 - 04.06.2000

Stron: 104

Cena: 8,00

 

 

Nie tylko ośla ławka. Osobliwości dawnej szkoły wiejskiej

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2010

Czas trwania wystawy: maj - czerwiec 2010

Stron: 58

Cena: 16,00

 

 

Gunter Machemehl. Postekspresjonista z Pomorza

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2009

Czas trwania wystawy: maj - czerwiec 2009

Opis: wydanie polsko - niemieckie

Stron: 43

Cena: 16,00

 

 

Otto Freundlich. Artysta ze Słupska

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2008

Czas trwania wystawy: 14.06 - 14.09.2008

Stron: 119

Cena: 31,50

 

 

Karaimowie na Litwie

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2008

Czas trwania wystawy: 16.11. 2007 - 31.01.2008

Opis: Historia i kultura

Stron: 42

Cena: 13,00

 

 

W karczmie, szynku i kawiarni

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2008

Czas trwania wystawy: lipiec - wrzesień 2008

Stron: 36

Cena: 8,50

 

 

Nadbałtyckie krajobrazy

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2008

Czas trwania wystawy: maj - czerwiec 2008

Stron: 64

Cena: 6,50

 

 

Na skrzypce i basy

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2008

Czas trwania wystawy: maj - lipiec 2008

Opis: Zbiory Muzeum - Parku Etnograficznego we Wdzydzach, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Stron: 15

Cena: 2,50

 

 

Ocalone dziedzictwo. Rekonstrukcja zabytkowej zagrody w Swołowie

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2008

Czas trwania wystawy: wystawa stała

Stron: 42

Cena: 15,00

 

 

Malarze ziemi słupskiej. Johannes Sauer, Hans Winter

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2007

Czas trwania wystawy: maj - czerwiec 2007

Opis: wydanie polsko - niemieckie

Stron: 47

Cena: 10,50

 

 

Opowieść o pomorskim dzieciństwie

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2007

Czas trwania wystawy: lipiec - wrzesień 2007

Stron: 39

Cena: 6,50

 

 

Tak to widziałem. Fotografie Jana Maziejuka

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2007

Czas trwania wystawy: wrzesień 2007

Stron: 10

Cena: 1,50

 

 

Ullrich Bewersdorff. Malarstwo i grafika

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2006

Czas trwania wystawy: maj - czerwiec 2005

Opis: wydanie polsko - niemieckie

Stron: 39

Cena: 13,00

 

 

 

Słupsk i Pomorze w rysunku i grafice Rudolfa Hardowa

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2006

Czas trwania wystawy: maj - czerwiec 2006

Opis: wydanie polsko - niemieckie

Stron: 78

Cena: 15,00

 

 

Jak żywa jest martwa natura? Przykłady martwych natur i scen animalistycznych w nowożytnej sztuce europejskiej

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2006

Czas trwania wystawy: czerwiec - sierpień 2006

Opis: Wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku, Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Stron: 126

Cena: 21,00

 

 

Rzeczywistość kulturowa Środkowej Frankonii i Pomorza

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2005

Czas trwania wystawy: wrzesień - październik 2005

Opis: Fotografie z lat 60 - tych XX wieku Otto Becka i Jana Maziejuka

Stron: 47

Cena: 4,00

 

 

Pyrzyczanie, Jamneńczycy, Kaszubi

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2005

Czas trwania wystawy: lipiec - wrzesień 2005

Stron: 40

Cena: 5,50

 

 

50 lat Związku Polskich Artystów Plastyków

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2005

Czas trwania wystawy: maj 2005

Stron: 22

Cena: 5,50

 

 

O tym co można odkryć po drugiej stronie obrazu…

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2004

Czas trwania wystawy: luty 2004

Stron: 32

Cena: 4,00

 

 

Witold Lubliniecki. Malarstwo i rysunek

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2004

Czas trwania wystawy: październik 2004

Stron: 64

Cena: 10,50 zł

 

 

 

 

Metamorfozy w sztuce secesji

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2003

Czas trwania wystawy: lipiec - sierpień 2003

Opis: Ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Stron: 7

Cena: 1,10

 

 

55 lat Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku na plakacie i afiszu

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2003

Czas trwania wystawy: 02.06 - 29.06.2003

Stron: 40

Cena: 5,00

 

 

Lotnicza czołówka teatralna Blackpool 1941- 1946

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2003

Czas trwania wystawy: 04.04. – 04.05.2003

Stron: 29

Cena: 1, 50

 

 

Karol Szymanowski. Wystawa w 120 - tą rocznicę urodzin

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2002

Czas trwania wystawy: 9.09 - 20.10.2002

Stron: 76

Cena: 15,00

 

 

Tadeusz Zaremba

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2002

Czas trwania wystawy: wrzesień 2002

Stron: 12

Cena: 2,00

 

 

Rok 1901

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2001

Czas trwania wystawy: 17.06 - 29.07.2001

Stron: 58

Cena: 5,50

 

 

Marian Zieliński. Malarstwo

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2001

Czas trwania wystawy: 20.01 - 25.02.2001

Stron: 24

Cena: 5,00

 

 

Znad Wilii i Niemna

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2001

Czas trwania wystawy: sierpień - listopad 2001

Opis: wystawa z cyklu „Skąd jesteśmy?” ze zbiorów prywatnych repatriantów z Wileńszczyzny osiedlonych w Słupsku po 1945 roku

Stron: 35

Cena: 5,00

 

 

Portret kobiety od XVII do I poł. XX wieku

Kategoria: Katalog wystawy

Rok wydania: 2001

Stron: 4

Cena: 2,50

 

 

Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2000

Czas trwania wystawy: lipiec - wrzesień 2000

Opis: Tradycje religijności ludowej na Pomorzu

Stron: 50

Cena: 6,50

 

 

Niech żyje bal

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2000

Czas trwania wystawy: styczeń - marzec 2000

Stron: 55

Cena: 4,50

 

 

Rozjaśnianie ciemności

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 1999

Czas trwania wystawy: 17.06 - 31.08.1999

Opis: Lampy i świeczniki z kolekcji Jerzego W. Hołubca

Stron: 31

Cena: 2,50

 

 

Gierałtowski w kolorze

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 1999

Czas trwania wystawy: czerwiec - wrzesień 1999

Stron: 12

Cena: 0,50

 

 

Zbiory działu sztuki współczesnej

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 1998

Czas trwania wystawy: 13.12.1998 - 14.02.1999

Opis: Wystawa w ramach obchodów 50 - lecia Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Stron: 98

Cena: 5,50

 

 

Artyści Gdańscy XIX wieku

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 1998

Czas trwania wystawy: luty - kwiecień 1998

Opis: Wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku

Stron: 18

Cena: 4,50

 

 

Secesja

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 1997

Czas trwania wystawy: lipiec - wrzesień 1997

Opis: obiekty ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Stron: 30

Cena: 4,50

 

 

Mirosław Piotrowski. Grafika i rysunek

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 1995

Czas trwania wystawy: październik - listopad 1995

Stron: 84

Cena: 8,00

 

 

Obrazy marynistów szkół obcych od XVII do XIX w.

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 1993

Czas trwania wystawy: czerwiec - wrzesień 1993

Stron: 36

Cena: 3,60

 

 

Alfred Lubocki. Kaszubski twórca ludowy

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 1990

Stron: 8

Cena: 0,10

 

 

Witkacy - materiały z sesji

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 2000

Stron: 308

Cena: 27,00

 

Poszukiwania własnej drogi

Kategoria: katalog wystawy

Stron: 28

Cena: 6,50

 

Portret i Akt. Klasycy sztuki polskiej XIX i XX wieku

Kategoria: katalog wystawy

Cena: 11,00

 

Czepce i Złotogłowia Kaszubskie

Kategoria: katalog wystawy

Rok wydania: 1991

Stron: 16

Cena: 0,10

 

Otto Kuske. Malarz ziemi polskiej

Kategoria: katalog wystawy

Stron: 74

Cena: 10,00

 


Informatory i foldery do wystaw czasowych

Materiały pokonferencyjne

Inne wydawnictwa

Mapy

Come and visit the Museum of the Middle Pomerania in Słupsk

Opening Hours in the fall  season (2 September-31 October)

Monday CLOSED
Wednesday 12.00 – 17.00
Thursday-Sunday 9.30 - 17.00

Please note that the tickets are sold not later then an hour before the closing time. 

The exhibition of Witkacy's works is closed on Wednesdays.

Opening Hours in the summer season (1 July - 1 September)

Monday 11.00 - 15.00
Wednesday - Sunday 10.30 – 18.00

Please note that the tickets are sold not later then an hour before the closing time. 

The exhibition of Witkacy's works is closed on Mondays.

Admission fees

Please notice, that the tickets bought in the White Granary are valid only in the White Granary and the tickets bought in  the Castle are valid in the Castle and the Castle Mill.

Adult
(admission to all exhibitions in the White Granary)
 22 zł
Student/Senior/Child
(admission to all exhibitions in the White Granary)
 16 zł
Guided tours in German or English in the White Granary
Only advance telephone booking available on +48 59 842 4 81 extension 328 or via e-mail k.maciejewska@muzeum.slupsk.pl, at least 3 days in advance. The price is for guiding only and does not include admission)
 140 zł
Guided tours in Polish in the White Granary
Only advance telephone booking available on +48 59 842 4 81 extension 328 or via e-mail k.maciejewska@muzeum.slupsk.pl, at least 3 days in advance. The price is for guiding only and does not include admission)
 120 zł
   
Adult
(admission to all exhibitions in the Castle and the Mill except for the castle tower)
16 zł
Student/Senior/Child
(admission to all exhibitions in the Castle and the Mill except for the castle tower)
10 zł

Admission to a single exhibition in the Castle or the Castle Mill

 5 zł

Admission to the castle tower for an adult

5 zł

Admission to the castle tower  for a student/senior/child 3 zł

Guided tours in German or English
Only advance telephone booking available on +48 59 842 4 81 extension 328 or via e-mail k.maciejewska@muzeum.slupsk.pl, at least 3 days in advance. The price is for guiding only and does not include admission)

120 zł

Guided tours in Polish
Only advance telephone booking available on +48 59 842 4 81 extension 328 or via e-mail k.maciejewska@muzeum.slupsk.pl, at least 3 days in advance. The price is for guiding only and does not include admission)
 80,00 zł
  • Tickets are available at the Ticket Desk in the Castle.
  • Tickets are sold not later then an hour before the closing time. 
  • Groups consisting of over 30 people will be divided into smaller ones.
  • For security reasons the tower is available only in summer season, during fine weather.
  • Concessions are available for senior citizens, students, teachers and up to two carers accompanying a disabled visitor.
  • Tickets are free for under 7s, ICOM  and ICOMOS card holders, museum workers, members of the Society for the Museum of the Middle Pomerania, and up to two guides or teachers accompanying the group of visitors with a document proving their status.
  • The day of free admission to the permanent exhibitions in Słupsk is Monday. The exhibition of Witkacy's works is unavailable on Mondays, due to conservation restrictions.

 

Contact us:

The Museum of the Middle Pomerania in Słupsk

address: ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk
tel: 59 842 40 81 or 59 842 40 82
fax: 59 842 65 18
e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl

The Educational Department:
tel: 59 842 40 81 or 59 842 40 82 extension 306
e-mail: oswiata@muzeum.slupsk.pl

 

Visit our  departments in the open air:

The Museum of the Pomeranian Folk Culture in Swołowo

address: Swołowo 8, 76-206 Słupsk 8
tel: 59 832 48 97
e-mail: etnografia@muzeum.slupsk.pl

The Museum of the Slovinian Village in Kluki

address:           Kluki 27, 76-214 Smołdzino
tel: 59 846 30 20
fax: 59 832 66 00
e-mail: muzeum@muzeumkluki.pl