SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek-Wtorek: nieczynne
Środa: 12:00-17:00
Czwartek-Niedziela: 10:00-17:00


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 13/2020 z dn. 15.05.2020 r.
Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku


REGULAMIN ZWIEDZANIA
MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU
W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII COVID-19 NA TERYTORIUM POLSKI

W związku z obowiązywaniem na terytorium Polski stanu epidemii COVID-19 oraz wdrożonymi ogólnokrajowymi środkami i działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie dalszemu rozprzestrzenianiu się COVID-19, wprowadza się niniejszy regulamin zwiedzania Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku:

1. Regulamin obowiązuje w siedzibie głównej Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz Oddziałach: Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie oraz Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.
2. Regulamin obowiązuje od momentu jego wprowadzenia do momentu odwołania stanu epidemii COVID-19
na terytorium Polski.
3. Regulamin obowiązuje wszystkich zwiedzających w okresie, o którym mowa w punkcie 2; w kwestiach nieuregulowanych należy odnosić się do Regulaminu zwiedzania będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 17/2019 r. Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z dn. 11.07.2019 r. oraz do przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
4. Pracownicy Muzeum podczas kontaktu ze zwiedzającymi są obowiązani do noszenia maseczek zasłaniających nos i usta lub przyłbic ochronnych oraz rękawiczek ochronnych.
5. Zwiedzający wchodzący na teren Muzeum obowiązkowo musi nosić maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz nie może jej zdejmować do czasu opuszczenia terenu Muzeum.
6. Osoby wchodzące do budynku kasy są obowiązane do zdezynfekowania rąk przy użyciu płynu dezynfekującego znajdującego się przy kasie.
7. Bezwzględnie obowiązuje odstęp 2 m między zwiedzającymi.
8. Muzeum wyposaża stanowiska kasowe w przezroczyste osłony, a zwiedzający przy zakupie biletu musi znajdować się naprzeciwko przezroczystej osłony, nie jest dozwolone wychylanie się poza przesłonę.
9. Odzież wierzchnią zwiedzający wkłada samodzielnie do lockerów dostępnych przy szatniach, szatnia jest niedostępna dla zwiedzających. Po każdym użyciu locker będzie poddany dezynfekcji przez pracownika Muzeum.
10. Muzeum nie prowadzi wynajmu sal podmiotom zewnętrznym ani nie organizuje wernisaży, finisaży, wykładów oraz jakichkolwiek spotkań skupiających większą ilość ludzi.
11. Wyłącza się możliwość korzystania z wszelkich urządzeń aktywowanych dotykowo.
12. Wyłącza się możliwość siadania na krzesłach i siedziskach.
13. Muzeum zastrzega ograniczenie liczby zwiedzających w przypadku, gdy limit zwiedzających zostanie przekroczony. W takiej sytuacji zwiedzający zostanie poproszony o poczekanie lub przyjście na późniejszą godzinę.
14. W sklepikach muzealnych wyłącza się możliwość dotykania towaru i przeglądania książek.
15. Preferowany sposób opłaty za bilet i zakupione towary ze sklepiku muzealnego – karta płatnicza.
16. Korzystanie z toalet przez zwiedzających jest możliwe po udostępnieniu klucza przez pracownika Muzeum, który zdezynfekuje toaletę po każdej wizycie zwiedzającego. W toaletach, nad umywalką wyposażoną w mydło i ręcznik papierowy, jest wywieszona instrukcja dotycząca prawidłowego mycia rąk.
17. Z windy korzystać mogą wyłącznie osoby niepełnosprawne. Po każdym użyciu przez zwiedzającego winda będzie zdezynfekowana przez pracownika Muzeum.
18. Pomieszczenia ekspozycyjne należy wietrzyć przed udostępnieniem zwiedzającym i jeśli to możliwe po każdym zwiedzaniu.
19. Dzieci poniżej 13 roku życia nie będą wpuszczane do Muzeum, jeśli będą pozbawione opieki osoby dorosłej.
20. Zwiedzanie grupowe w okresie, o którym mowa w punkcie 2 Regulaminu, nie jest dopuszczalne.
21. Ilość osób zwiedzających poszczególne sale ekspozycyjne jest ograniczona, należy stosować się do ograniczeń
w maksymalnej ilości osób na sali. Ograniczenia są wprowadzone w celu zachowania 2-metrowego odstępu pomiędzy zwiedzającymi. Muzeum może zwiedzać w tym samym czasie następująca liczba zwiedzających:
Zamek – 30 zwiedzających (maksymalnie 10 osób na każdej kondygnacji)
Młyn – 9 zwiedzających (maksymalnie 3 osoby w sali)
Biały Spichlerz – 30 zwiedzających (maksymalnie 6 osób na każdej kondygnacji)
W Oddziałach (MKLP w Swołowie oraz MWS w Klukach dopuszczalna ilość osób na terenie całego skansenu
to 50 zwiedzających. W budynkach skansenów dopuszczalna ilość osób to:
W Oddziale MWS w Klukach – maksymalnie 3 zwiedzających w budynku.
W Oddziale MKLP w Swołowie:
Budynek z wystawą tkacką – maksymalnie 3 zwiedzających
Budynek z wystawą ciesielską – maksymalnie 3 zwiedzających
Budynek z wystawą czasową w zagrodzie nr 15 – maksymalnie 3 zwiedzających
Dom Albrechta – maksymalnie 4 zwiedzających
Wystawa „Historia magistra vita est” – maksymalnie 6 zwiedzających
Przed każdą salą będą wywieszone karty informacyjne powiadamiające zwiedzających o dopuszczalnej ilości osób w sali/kondygnacji.
22. Muzeum terminowo dokonuje przeglądów i serwisów systemów wentylacyjnych.
23. Ze względu na ograniczoną ilość zwiedzających, którzy mogą przebywać w poszczególnych budynkach, trasa zwiedzania będzie wskazywana każdorazowo przez pracownika Muzeum w celu uniemożliwienia spotkania większej niż wyznaczona ilość osób w jednym miejscu. Zwiedzający winien bezwzględnie zastosować się
do wskazanego kierunku zwiedzania.
24. Zakup biletu wstępu do Muzeum stanowi wyrażenie zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu.
W przypadku jego naruszenia zwiedzający jest zobowiązany opuścić Muzeum bez obowiązku zwrotu przez Muzeum kwoty uiszczonej tytułem zakupu biletu.
25. Regulamin wchodzi w życie od dnia 16 maja 2020 r.

 

...........................................................................................................................................................................................

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 17/2019 z dn. 11.07.2019 r.
Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku


REGULAMIN ZWIEDZANIA
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

§1

1. Niniejszy regulamin określa zasady zwiedzania, przebywania i poruszania się na terenie Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (zwanym dalej „Muzeum”) i dotyczy wszystkich obiektów Muzeum:
a) siedziby głównej: ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk oraz Spichlerza Białego: ul. Szarych Szeregów 12, 76-200 Słupsk,
b) Oddziału: Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, Kluki 27, 76-214 Smołdzino,
c) Oddziału: Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie i Młynie Zamkowym w Słupsku, Swołowo 8, 76-206 Słupsk.
2. Przebywający na terenie Muzeum zobowiązani są do przestrzegania przepisów, zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych, a także do ochrony zabytków, zbiorów i dziedzictwa kulturowego będącego własnością Muzeum.
3. Muzeum czynne jest cały rok.
4. Godziny otwarcia Muzeum oraz dni bezpłatnego wstępu dla zwiedzających zmieniają się w zależności od pory roku. Szczegółowe informacje dotyczące: godzin i dni otwarcia Muzeum, dni bezpłatnego wstępu dla zwiedzających, zwiedzania wystaw czasowych i stałych oraz wystaw czasowo niedostępnych znajdują się w kasie Muzeum oraz na stronach internetowych: www.muzeum.slupsk.pl, www.muzeumkluki.pl, www.muzeum.swolowo.pl.
5. Przebywanie na terenie Muzeum poza godzinami otwarcia wymaga zgody Dyrektora Muzeum.
6. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac budowlano-konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do miejsc, wystaw i budynków na terenie Muzeum może zostać decyzją Dyrektora ograniczony lub całkowicie wyłączony.
7. W szczególnych przypadkach Dyrektor może udostępnić ekspozycje do zwiedzania poza godzinami otwarcia Muzeum.
8. W budynkach Muzeum oraz na terenach wokół budynków działa monitoring.

§2

1. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.
2. Przewodnik oprowadza grupę do 30 osób.
3. Rezerwacji usługi przewodnickiej (w języku polskim, angielskim lub niemieckim) oraz innych usług świadczonych przez Muzeum dokonywać należy telefonicznie:
a) Siedziba w Słupsku: tel. 59 842 40 81,
b) Oddział Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach: tel.59 846 30 20,
c) Oddział Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie: tel. 59 811 94 10.
4. W Muzeum obowiązuje ruch pieszy.
5. Wprowadzone na teren Muzeum rowery należy pozostawić w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach.
6. Ostatnie wejście do Muzeum możliwe jest najpóźniej na godzinę przed zamknięciem Muzeum, a w Oddziale Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie, możliwe jest kupno biletu na zwiedzanie jednej z wybranych zagród do pół godziny przed zamknięciem.

§3

1. Podstawą wejścia do Muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia.
2. Bilet wstępu lub zaproszenie należy zachować do kontroli.
3. Wysokość opłat za wstęp do Muzeum oraz inne świadczone usługi ustalane są odrębnymi zarządzeniami Dyrektora Muzeum.
4. Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:
1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;
2) uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
4) uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
5) uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
6) uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
7) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
8) nauczycielom:
a) szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych,
b) szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
c) szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
d) uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
- szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
- sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
- szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;
9) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
10) kombatantom.
5. Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:
1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2019 r. poz. 1598);
5) dzieciom do lat 7;
6) weteranom i weteranom poszkodowanym;
7) opiekunom grup (1 opiekun w grupie do 15 osób).

§4

1. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów, ekspozycji muzealnych oraz wydarzeń przez zwiedzających do celów niekomercyjnych jest bezpłatne.
2. W pomieszczeniach zabrania się używania lamp błyskowych, dodatkowych źródeł światła oraz statywów.
3. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.
4. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych do celów komercyjnych (sesje fotograficzne i filmowe, publikacje itp.) i naukowych (prace i publikacje naukowe) wymaga zgody Dyrektora Muzeum, ewentualnie zawarcia pisemnej umowy.
5. Szczególne potrzeby w zakresie fotografowania i filmowania obiektów oraz ekspozycji muzealnych rozpatrywane są indywidualnie.

§5

1. W Muzeum obowiązuje zakaz:
a) wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
b) zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
c) dotykania eksponatów i elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz, siadania na meblach (z wyjątkiem tych przeznaczonych do dotykania),
d) wnoszenia i spożywania we wnętrzach muzealnych napojów i żywności,
e) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie oddziałów w Klukach i Swołowie oraz w obiektach w Słupsku,
f) biegania i ślizgania się po posadzkach,
g) wchodzenia do pomieszczeń służbowych oraz do miejsc niedostępnych (wygrodzonych) na ekspozycjach,
h) palenia tytoniu,
i) dokarmiania zwierząt na terenie Muzeum (dotyczy Oddziałów w Klukach i Swołowie),
j) wprowadzania psów oraz innych zwierząt do budynków Muzeum w Słupsku (na terenie wokół budynków psy powinny być prowadzone na smyczy i nosić kaganiec) oraz zwierząt bez smyczy lub bez kagańca na teren zamiejscowych oddziałów Muzeum, z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych.
2. Zgody Dyrektora Muzeum lub upoważnionej osoby wymaga:
a) prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji),
b) organizowanie akcji reklamowych, happeningów i tym podobnych wydarzeń,
c) wykonywanie i wykorzystanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę Muzeum w celach komercyjnych.
3. Zwiedzający zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez pracowników Muzeum również w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem.
4. Za rzeczy pozostawione na terenie, Muzeum nie ponosi odpowiedzialności.
5. Osobom naruszającym przepisy niniejszego regulaminu można odmówić wstępu na teren Muzeum lub z tego terenu usunąć. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, opłata za wstęp nie podlega zwrotowi.
6. Zwiedzający ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone przez nich szkody na osobach lub mieniu.

                                                                                                                                             Marzenna Mazur
                                                                                                                                             Dyrektor
                                                                                                                                             Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

 

Regulamin zwiedzania i zarządzenia zmieniajace regulamin można pobrać tutaj: