bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Zał. 1 Projekt umowy

4. Zał. 2. Wzór formularza ofertowego

5. Zał. 3 Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

6. Zał. 4 Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

7. Zał. 5 Wzór wykazu należycie wykonanych robót budowlanych

8. Zał. 6 Wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

9. Zał. 7 Wzór zobowiązania do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

10. Zał. 8 Przedmiar robót

11. Zał. 9 STWIORB

12. Zał. 10 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

13. Zał. 11 Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i rozbudowy zabytkowego Czerwonego Spichlerza

14. Zał. 12  Projekt konstrukcyjny budowlano-wykonawczy przebudowy zabytkowego Czerwonego Spichlerza

15. Zał. 13 Projekt elektryczny budowlano-wykonawczy przebudowy i rozbudowy zabytkowego Czerwonego Spichlerza

16. Zał. 14 Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej dedykowanej przebudowy i rozbudowy zabytkowego Czerwonego Spichlerza

17. Zał. 15 Projekt budowlano-wykonawczy sieci strukturalnych w budynku Czerwonego Spichlerza

18. Zał. 16 Projekt budowlano-wykonawczy Systemu CCTV i sygnalizacji Włamania i Napadu w budynku Czerwonego Spichlerza

19. Zał. 17 Projekt budowlano-wykonawczy SSP - System Sygnalizacji Pożaru w budynku Czerwonego Spichlerza

20. Zał. 18 Projekt wewnętrznej instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej, kanalizacji sanitarnej i przeciwpożarowej dla Czerwonego Spichlerza

21. Zał. 19 Projekt wewnętrznej instalacji c.o. i c.t. dla Czerwonego Spichlerza

22. Zał. 20 Projekt instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku Czerwonego Spichlerza

23. Zał. 21 Projekt jednofunkcyjnego węzła cieplnego dla budynku Czerwonego Spichlerza

24. Zał. 22 Projekt instalacji dachowej fotowoltaicznej

25. Odpowiedzi na pytania 19.04.2022 r.

26. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

27. Odpowiedzi na pytania 25.04.2022 r.

28. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

29. Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr VIII

30. Odpowiedzi na pytania 27.04.2022

31. Zmiana SWZ z dnia 28.04.2022

32. Informacja o środkach przeznaczonych na realizację zamówienia 

33. Informacja z otwarcia ofert

34. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

35. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Opublikował: Katarzyna Głowacka
Publikacja dnia: 11.04.2022 15:03
Publikacja ostatniej zmiany: 09.06.2022 10:28
Dokument oglądany razy: 1471
Podlega Ustawie