bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 01.07.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: uaktualnienie zakresu obowiązków Dyrektora

Zakres obowiązków Dyrektora

Zakres obowiązków i odpowiedzialności Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

1. Dyrektor sprawuje ogólne kierownictwo i reprezentuje Muzeum na zewnątrz.
2. Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej
oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
3. Do zakresu działania Dyrektora w szczególności należy:
  1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej, finansowej i administracyjnej,
  2) dysponowanie majątkiem Muzeum oraz odpowiedzialność za celowe wydatkowanie środków finansowych przy współdziałaniu w tym zakresie z głównym księgowym,
  3) planowanie działalności Muzeum w skali roku i dłuższej perspektywie czasowej, zgodnie z jego celami i zadaniami określonymi w Statucie Muzeum oraz możliwościami organizacyjnymi i finansowymi,
  4) wydawanie zarządzeń, regulaminów, okólników i instrukcji,
  5) zatwierdzanie sporządzanych planów pracy oraz sprawozdań z działalności Muzeum,
  6) organizacja i sprawowanie ogólnego nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej,
  7) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum,
  8) przedstawianie właściwym organom nadzoru i upoważnionym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,
  9) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy,
  10) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  11) udzielanie wszelkich informacji Zarządowi Województwa,
  12) powoływanie i odwoływanie zastępcy dyrektora w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Pomorskiego oraz sprawowanie funkcji pracodawcy,
  13) współdziałanie z organizacją związkową działającą w Muzeum,
  14) nadzór i prowadzenie spraw w zakresie współpracy z innymi podmiotami, których celem jest badanie i upowszechnianie dziedzin nauki, wiedzy i kultury reprezentowanych w Muzeum
4. Dyrektor jest odpowiedzialny za majątek Muzeum.
5. W zakresie realizacji statutowych celów działalności Muzeum Dyrektor
posiada pełną samodzielność i odpowiada za podjęte decyzje.
6. Dyrektor Muzeum bezpośrednio nadzoruje pracę:
  1) Zastępcy Dyrektora ds. Działalności podstawowej,
  2) Głównego Księgowego,
  3) Kierownika Działu Kadr i Administracji,
  4) Głównego Specjalisty – Radcy Prawnego,
  5) Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
7. Dyrektor powołuje i odwołuje organy doradcze i opiniodawcze:
  1) Komisję ds. Zakupu Muzealiów,
  2) Kolegium Muzealników.
8. Decyzji Dyrektora wymagają w szczególności:
  1) przyjmowanie przekazów do zbiorów,
  2) zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań finansowych,
  3) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Muzeum, ustalanie wysokości wynagrodzeń, awansów, nagród i kar,
  4) przyznawanie świadczeń i pożyczek z funduszu socjalnego i
mieszkaniowego,
  5) powoływanie komisji inwentaryzacyjnych,
  6) zlecanie lub przeprowadzanie okresowych analiz merytorycznych, finansowych i gospodarczych, dotyczących działalności Muzeum,
  7) akceptacja sprawozdań, planów i analiz dotyczących merytorycznej oraz finansowo-gospodarczej sfery działalności Muzeum.
9. Ponadto Dyrektor bezpośrednio kontroluje:
  1) wykonanie umów i zobowiązań finansowych Muzeum, przez zatwierdzenie rachunków do wypłaty,
  2) wszelkie wypłaty i świadczenia z tytułów umów o pracę i umów zlecenia lub o dzieło,
  3) wykorzystywanie funduszu wynagrodzeń poprzez zatwierdzanie listy płac,
  4) odpisy z majątku trwałego i przedmiotów nietrwałych oraz ubytki muzealiów na podstawie umotywowanych wniosków komisji.Opublikował: Piotr Batruch
Publikacja dnia: 01.07.2013
Podpisał: Piotr Batruch
Dokument z dnia: 27.06.2013
Dokument oglądany razy: 7 177