bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Dokumenty zamieszczane jako pdf
 • Brak obsługi przy pomocy klawiatury

Wyłączenia

 • Dokumenty zamieszczone przed 23 września 2018

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Maciejewska.
 • E-mail: k.maciejewska@muzuem.slupsk.pl
 • Telefon: 59 842 40 81

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
 • Adres: ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk
 • E-mail: sekretariat@muzeum.slupsk.pl
 • Telefon: 59 842 40 81

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Lokalizacja i dojazd:

 

Słupska siedziba Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

 

Adres: ul. Dominikańska 5-9 oraz ul. Szarych Szeregów 12 (po dwóch stronach rzeki Słupi)

 

W słupską siedzibę Muzeum Pomorza Środkowego tworzą następujące budynki o charakterze zabytkowym:

Zamek Książąt Pomorskich, Młyn Zamkowy, Spichlerz Richtera, Zespół Bramy Młyńskiej, na który składa się zabytkowa Brama Młyńska i współczesny budynek administracyjny zawierający też bibliotekę oraz Biały Spichlerz i Czerwony Spichlerz (przed rewitalizacją, niedostępny dla zwiedzających, nie mieszczą się tu również pomieszczenia użytkowane przez pracowników) znajdujące się po drugiej stronie rzeki.

 

Dojazd: Bezpośrednio za budynkiem administracyjnym znajduje się przystanek linii autobusowej nr 15 i 16. Przystanek w drugą stronę znajduje się po drugiej stronie ulicy vis a vis Hotelu Zamkowego.

Linie obsługiwane są zarówno przez autobusy wysoko- jak i niskopodłogowe.

Uwaga! Mogą występować ograniczenia dostępności w związku z rewitalizacją tego obszaru i pracami budowlanymi.

 

Parking: istnieje możliwość parkowania (poza autokarami) na dziedzińcu zamkowym pomiędzy Zamkiem i Młynem, na Rynku Rybackim przy Spichlerzu Richtera i na terenie Muzeum przy Spichlerzach Białym i Czerwonym.

 

Wejście do Zamku znajduje się od strony ul. Dominikańskiej (lub Mostnika), wejście do Młyna Zamkowego znajduje się po przeciwnej stronie dziedzińca vis a vis wejścia do Zamku. Wejście do Zespołu Bramy Młyńskiej zlokalizowane jest od strony Rynku Rybackiego. Wejście do Herbaciarni (Spichlerz Richtera znajduje się na Rynku Rybackim) znajduje się od strony ul. Zamkowej, a do biura Działu Edukacji i Promocji od strony Rynku Rybackiego. Wejście do Białego Spichlerza znajduje się od strony ul. Szarych Szeregów, a wjazd – na czas prac rewitalizacyjnych – od strony ul. Partyzantów.

 

Bariery pionowe i poziome:

Zamek i Młyn Zamkowy zostały przystosowane do funkcji muzealnych w latach 60 XX w. i zrealizowany według obowiązujących wówczas norm, stąd obecność barier architektonicznych (głownie schodów), których usunięcie wymaga znaczącej przebudowy budynków. Mieszcząca się w Spichlerzu Richtera Herbaciarnia jest dostępna (przy czym w drzwiach znajduje się próg), natomiast znajdujące się tam biuro wymaga pokonania schodów, ale przed drzwiami znajduje się dzwonek domofonu, dzięki któremu można skontaktować się z pracownikami Muzeum, którzy zejdą do interesanta.

Podobnie jest w przypadku Zespołu Bramy Młyńskiej (przed drzwiami znajduje się domofon).

Oddany do użytku w 2019 roku Biały Spichlerz wyposażony został w obszerną, przeszkloną windę, na poszczególnych kondygnacjach nie pojawiają się przeszkody poziome, przejścia są szerokie,  brak różnicy poziomów.

 

Kasa/recepcja:

W Zamku kasa znajduje się na prawo od wejścia w pewnej odległości i wymaga pokonania kilku stopni. Uwaga! Ze względu na przebudowę kasa w zamku może być chwilowo nieczynna. W Młynie Zamkowym kasa znajduje się bezpośrednio na prawo od wejścia, ale przed wejściem znajduje się kilka schodów prowadzących do kładki przez fosę. W Białym Spichlerzu kasa zlokalizowana jest na prawo od wejścia, w pewnej odległości, ale dostępności do niej nie ograniczają przeszkody poziome, ani szerokość przejścia. Kasa i szatnia w Białym Spichlerzu mają częściowo obniżony blat, ułatwiający dostęp osobom na wózkach.

 

Toalety:

W Zamku toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, ze względu na różnice poziomów dotarcie do niej wymaga pokonania kilku schodów lub pochylni. W Młynie Zamkowym nie ma toalet dostępnych dla zwiedzających. W Białym Spichlerzu toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w korytarzu za kasą, dostępu do niej nie ograniczają żadne bariery architektoniczne.

 

Komunikacja na terenie muzeum

Plany poszczególnych kondygnacji zamieszczono w budynkach w widocznym miejscu.

 

Obsługa niesłyszących:

Istnieje możliwość skorzystania z urządzeń audioprzewodników wyposażonych w pętlę indukcyjną nie tylko do zwiedzania, także do bezpośredniej komunikacji z obsługą w Białym Spichlerzu.

Filmy prezentowane w Białym Spichlerzu wyposażone są m.in. w napisy w języku polskim.

 

Obsługa niewidomych:

W Białym Spichlerzu umieszczono dwie tyflografki przedstawiające prezentowane tam dzieła. Zarówno w Białym Spichlerzu, jak i w Zamku i w Młynie Zamkowym można dotknąć wybranych, wskazanych przez obsługę obiektów. W Białym Spichlerzu można skorzystać z audiodeskrypcji przygotowanych do wystaw od pierwszego do czwartego piętra.

 

 

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach


Adres:
Kluki 27, 76-214 Smołdzino

 

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach należy do muzeów na wolnym powietrzu. Położone jest w centrum wsi Kluki, 40 km od miasta Słupsk.

 

Dojazd: Połączenie publicznymi środkami transportu z Klukami jest utrudnione – brak linii kolejowej oraz dogodnych połączeń autobusowych. Najdogodniejszy dojazd zapewnić może własny środek transportu  – samochód dla osób indywidualnych, bądź autokar, w przypadku grup zorganizowanych.

Najbliższe przystanki autobusowe: przystanek Kluki (około 300 metrów)

Dojazd do Kluk liniami: PKS (ze Słupska, ze Smołdzina)
Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami wysokopodłogowymi.

 

Parking: W Klukach bezpłatny publiczny parking zlokalizowany jest  400 metrów od wejścia do muzeum.

 

Wejście: Na odcinku ok. 400 m od wjazdu do wsi, po lewej stronie drogi zlokalizowanych jest 7 budynków mieszkalnych. Za siódmym z nich, też po lewej stronie drogi, a na przeciw stawu (zbiornika p.poż), który znajduje się po prawej stronie drogi, jest furtka - wejście do muzeum.

 

Kasa/recepcja: Do budynku kasy prowadzi 1 wejście – furtka znajdująca się po lewej stronie drogi, ok. 400 m od wjazdu do wsi , a po prawej stronie drogi, kiedy idzie się od bezpłatnego parkingu (też w odległości ok. 400m). Przy wejściu do położonego na parterze budynku kasy znajduje się– próg w postaci kamienia oraz próg drewniany. Brak podjazdów dla wózków.

 

Bariery pionowe i poziome:

Na terenie skansenu w Klukach istnieje możliwość poruszania się wyłącznie po ziemnych ścieżkach, brak nawierzchni brukowanych, płyt chodnikowych itp.  Wszystkie ekspozycje muzealne zlokalizowane są w części parterowej poszczególnych budynków –  chałup mieszkalnych oraz budynków gospodarczych. Jednakże przy wejściach na ekspozycje znajdują się progi drewniane oraz kamienne, brak podjazdów do poszczególnych budynków. Aranżacja przestrzeni w zabytkowych budynkach, szerokość korytarzy i drzwi stanowią barierę dla osób poruszających się na wózkach.

 

Toalety: W MWS w Klukach toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się w budynku parterowym, za ostatnią zagrodą muzealną, udostępnioną do zwiedzania, po prawej stronie skansenu, idąc od kasy (zagrody muzealne (ekspozycje) rozmieszczone są po obu stronach drogi prowadzącej przez wieś).  Podjazd do toalety wykonany jest z kostki brukowanej.

 

Komunikacja na terenie muzeum

Wejście do muzeum jest wyraźnie oznakowane tablicą informacyjną. W budynku kasy oraz pozostałych budynkach muzealnych nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Kierunek zwiedzania wskazują pracownicy opiekujący się ekspozycjami. 

Przy budynku kasy,  po lewej stronie od wejścia do niej, muzeum znajduje się tablica informująca o rozmieszczeniu budynków na terenie muzeum (plan muzeum).

Brak informacji na temat rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń w budynkach. Informacji na ten temat udzielają pracownicy - opiekunki i opiekunowie ekspozycji.

 

Obsługa niesłyszących i niedowidzących:

W Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Muzeum  nie posiada środków technicznych  do obsługi osób słabo słyszących -  pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Istnieje możliwość wirtualnego spaceru po MWS w Klukach, funkcjonującego w ramach odrębnej strony internetowej. Wirtualnemu spacerowi towarzyszą filmy, opisy miejsc i obiektów dla osób niesłyszących oraz nagrania lektora dla osób niedowidzących.

 

 

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie

 

Adres: Swołowo 8, 76-200 Słupsk

 

Muzeum znajduje się we wsi która posiada dwie ulice łączące się w jeden okrąg. Tworzą je trzy części, znajdujące się pomiędzy prywatnymi domami. Jadąc od strony Słupska i wybierając prawą stronę wsi dojedziemy do jednej z zagród „Zagrody Albrechta”. Idąc dalej, na końcu wsi, gdzie ulice się łączą, po lewej stronie znajdują się dwie pozostałe zagrody, jak również kasa muzeum.

 

Dojazd: Sugerujemy dojazd własnym środkiem transportu. Do wsi nie prowadzi linia kolejowa, ale znajduje się tu przystanek PKS, do którego dojeżdżają ze Słupska dwa autobusy dziennie. Drugi najbliższy przystanek PKS znajduje się na skrzyżowaniu w odległości 2 km od Swołowa w stronę Słupska i podobnie dojeżdżają tu ze Słupska dwa autobusy dziennie.

 

Parking: Przy każdej z trzech części Muzeum znajduje się bezpłatny publiczny parking.

 

Wejście, kasa/recepcja: Jadąc od głównej drogi A6 , kasa znajduje się na początku wsi po lewej stronie drogi, w zagrodzie nr 16. Jadąc od strony Słupska, kasa znajduje się na końcu wsi po lewej stronie. Budynek kasy znajduje się za furtką, po prawej stronie, prowadzi do niego kilka stopni.

 

Bariery pionowe i poziome:

Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi zapewnia trasę wolną od przeszkód, z wyjątkiem dwóch wystaw: w budynku nr 1, wystawa „ Kraina w Kratę” w części 1, jak również wystawa „Kuchnia Pomorza” w budynku nr 14 w części 3. W części budynków znajdują się progi, do budynku, w którym prezentowane są wystawy czasowe prowadzi kilka schodów.

 

Toalety: Toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami znajdują się na parterze budynku nr 2 (duża stodoła znajdująca się po lewej stronie, przy dróżce prowadzącej od kasy) Wchodząc do budynku nr 2,  przy wejściu po prawej stronie znajdują się toalety, kolejno damska, następnie męska.

 

Komunikacja na terenie muzeum

Budynki muzealne są wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi, wyróżniającymi je spośród innych budynków we wsi. W kasie muzeum otrzymuje się mapę z planem zwiedzania muzeum. Dostępny jest również audioprzewodnik z szczegółowym opisem wystaw.

 

Obsługa niesłyszących i niedowidzących:

Multimedia prezentowane na ekspozycjach wyposażone są w tłumaczenia na język migoye.

 

 

Pies asystujący:

Do wszystkich budynków MPŚ można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Oddany do użytku w 2019 roku  Biały Spichlerz zaprojektowano z myślą o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Stąd też zadbano m.in. o zniesienie barier pionowych i poziomych, budynek wyposażony jest  w obszerną, przeszkloną windę, wyraźny system identyfikacji graficznej, multimedia z napisami w języku polskim i angielskim, tyflografiki wybranych obiektów itp., a także uzupełniony np. o możliwość zwiedzania z audiprzewodnikami z pętlą indukcyjną.

Inne informacje i oświadczenia

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku planuje kolejne inwestycje zwiększające dostępność jego obiektów – tylko tam, gdzie jest to możliwe, jako że jest to obiekt wpisany do Rejestru Zabytków. Planowana rewitalizacja Czerwonego Spichlerza również będzie prowadzona pod kątem dostępności osób ze szczególnymi potrzebami, np. zaprojektowano windę, zaplanowano czytaki dla niewidomych w czytelni bibliotecznej.

W najbliższym czasie zrealizowana zostanie także modernizacja strony www.muzeum.slupsk.pl, przede wszystkim pod kątem dostępności i spełniania wymogów standardu WCAG 2.1

 Opublikował: Piotr Batruch
Publikacja dnia: 12.03.2021
Podpisał: Katarzyna Maciejewska
Dokument z dnia: 12.03.2021
Dokument oglądany razy: 1 852